Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus PDI

CONVOCATÒRIA ERASMUS+, MOBILITAT DE PERSONAL PER A DOCÈNCIA (STAFF MOBILITY FOR TEACHING)
CURS ACADÈMIC 2023-24

 El programa Erasmus+
El programa Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Els fons Erasmus+ que financen aquesta convocatòria provenen del programa Erasmus+ KA131 2021-2027.

L’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+, inclou la mobilitat de personal de les Institucions d’Educació Superior en els països del programa: els 27 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia.

El Regne Unit participa al programa Erasmus+ 2021-2027 com a tercer país no associat al programa, a la regió 14. Els tercers països no associats són els que no participen plenament en el programa Erasmus +, però que poden intervenir en determinades accions del programa.

Suïssa està fora del programa Erasmus+, però les places acordades amb institucions d’ensenyament superior d’aquell país s’ofertaran durant aquesta convocatòria. Les persones que obtinguin plaça a una destinació de Suïssa no podran rebre ajuts econòmics procedents de la Unió Europea, i hauran de tramitar el finançament directament amb el govern suís (Swiss-European Mobility Programme)

Les mobilitats i els ajuts estaran sotmesos a les regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats en relació a la situació sanitària i a la continuïtat dels programes d’intercanvi i/o a l’acceptació del personal per la universitat de destinacióMés informació:

Convocatòria Extraordinària Mobilitat PDI 2022-23

Convocatòria Teaching Mobility 2022-23

El personal docent rebrà una quantitat d'ajuda europea com a contribució a les seves despeses de viatge i subsistència durant el període d'estada en un altre país que el SEPIE comunica a la UAB. En el cas del curs 2023/24 els imports seran els següents:

Viatge: Contribució a les despeses de viatge del personal basada en la distància entre el seu lloc de treball i el lloc en què es desenvolupi l'activitat corresponent, segons el que s'indica a continuació :

Distància en quilòmetres* Quantitat màxima a percebre
Entre 100 i 499 km 180 € per participant
Entre 500 i 1999 km 275 € per participant
Entre 2000 i 2999 km 360 € per participant
Entre 3000 i 3999 km 530 € per participant
Entre 4000 i 7999 km 820 € per participant
Entre 8000 i 19999 km 1500 € per participant


*La distància es calcula des de la institució d’origen a la institució de destí mitjançant la calculadora de quilometratge que es pot trobar al següent enllaç:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Subsistència: Les quantitats dependran del país de destinació (en funció del grup indicat al requadre).

Països de destinació Quantitat diària màxima a percebre
Grup A - Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,
Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia
120€
Grup B - Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia,
Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre
105€
Grup C - Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia 90€


Important: La persona participant rebrà l’ajut, en 2 terminis.
a) Primer termini: En els 30 dies naturals posteriors a la signatura del conveni de subvenció per ambdues parts (persona participant i Directora de l’Àrea de Relacions Internacionals) i no més tard de la data d’inici del període de mobilitat, es realitzarà un pagament de prefinançament a la persona participant equivalent al 80% de l’import total adjudicat. Per a rebre el primer termini caldrà haver presentat:
• Conveni de subvenció signat per la persona participant
• Mobility agreement signat per totes les parts (persona participant i universitat de destí)
• Consentiment informat de viatge signat
• Declaració de la persona participant conforme no rep ajuts per a la mobilitat provinents de cap centre de cost o projecte. L’ARI es reserva el dret de comprovar mitjançant mecanismes de control la no duplicitat de les despeses.
b) Segon termini: El pagament del 20% restant es realitzarà a la tornada de l’estada un cop presentats:
• Certificat d’estada
• Enquesta final
• Declaració viatge ecològic, si s’escau

En el cas del personal de la UAB, els pagaments es realitzaran dintre de la nòmina del mes següent a la tramitació, tenint en compte el calendari de tancament de la mateixa. S’aplicarà retenció de l’IRPF, segons normativa vigent.
En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, els pagaments es realitzaran directament per transferència a la persona interessada aplicant una retenció del 2% de l’IRPF, segons normativa vigent.

En cap cas es podrà transferir els imports de l'ajut al departament on pertanyi el personal de la UAB o del centre adscrit.

Per sol·licitar un ajut de mobilitat docent Erasmus+ cal:
 • Emplenar el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina.
 • La sol·licitud ha d'anar signada pel professor sol·licitant, pel director del departament i pel coordinador d'intercanvis del centre del que depèn el departament al qual pertany el sol·licitant.
 • Adjuntar la carta d'invitació de la universitat estrangera (un e-mail també és vàlid) on s'indiquin l'objectiu, les dates aproximades de l'estada i les hores de docència.
 • Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, als punts de registre que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat o bé al punt de registre del punt d’informació.

En cas de canvi de dates i/o destinació, s’haurà presentar el document de modificació de sol·licitud (Annex 5) degudament omplert i signat i la carta d’invitació corresponent. Aquests documents també s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, als punts de registre que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat o bé al punt de registre del punt d’informació.

Si un mateix sol·licitant presenta més d’una sol·licitud, les haurà de prioritzar i només es tindrà en compte la prioritzada en primer lloc. L’altra o les altres sol·licituds es resoldran a la cinquena resolució en cas que hi hagi fons disponibles.
PERÍODES DE SOL·LICITUD

 • 1ª resolució: 1 d’Octubre de 2022  per a les sol·licituds rebudes del 13 de juliol al 29 de juliol de 2022 i del 1 al 16 de setembre, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles. 
 • 2ª resolució: 18 de Novembre de 2022 per a les sol·licituds rebudes entre el 17 de setembre i el 30 d’octubre de 2022, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles. 

 • 3ª resolució: 20 de Gener de 2023 per a les sol·licituds rebudes entre l’1 de novembre fins el 23 de desembre de 2022, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles. 

 • 4ª resolució: 17 de Març de 2023 per a les sol·licituds rebudes entre el 9 de gener i el 3 de març de 2023, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles. 

 • 5ª resolució: 15 de Maig de 2023 per a les sol·licituds rebudes entre el 4 de març i el 30 d’abril de 2023, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles. 

Trobareu els enllaços a les resolucions al final d'aquesta pàgina.

Resolucions per les quals s'adjudiquen les places de Mobilitat Docent de la UAB en el marc del programa Erasmus+

 • 1ª resolució: 2 d’Octubre de 2023  per a les sol·licituds rebudes del 20 de juliol al 31 de juliol de 2023 i del 1 al 15 de setembre, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 2ª resolució: 17 de Novembre de 2023 per a les sol·licituds rebudes entre el 16 de setembre i el 31 d’octubre de 2023, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 3ª resolució: 19 de Gener de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre l’1 de novembre fins el 22 de desembre de 2023, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 4ª resolució: 15 de Març de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 8 de gener i l’1 de març de 2024, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 5ª resolució: 17 de Maig de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 2 de març i el 30 d’abril de 2024, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

Renúncies

En cas de renúncia, el/la beneficiari/a de l'ajut ho comunicarà per e-mail (erasmus.staff@uab.cat), el més aviat possible, a l'Àrea de Relacions Internacionals per tal de poder readjudicar l'ajut econòmic entre les sol.licituds que hagin quedat en llista d'espera.


Amb la implementació del programa Erasmus+,  la càrrega docent mínima a realitzar és de 8 hores setmanals per la modalitat de Teaching i 4 hores per la modalitat combinada Teaching-Training per períodes entre 2 i 5 dies.

Per a estades de 3 o més dies heu de sol·licitar el permís corresponent a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca mitjançant el formulari que trobareu a la Intranet del Professorat (a "Permisos" dins l'apartat "Àmbit laboral")

El pagament de l'ajut queda supeditat a la presentació de tota la documentació següent annexa:

1- Annex Conveni de Subvenció original, signat pel docent abans de l’estada
2- Teaching Mobility Agreement signat per la universitat de destinació. Cal completar les dades que falten i enviar una còpia escanejada a erasmus.staff@uab.cat.
3- Certificat d'estada original signat i segellat per la universitat de destinació on s'indiquin els dies i les hores de docència realitzades.

Un cop realitzada l'estada rebreu un correu amb una enquesta online (Erasmus Participant Report Request ) que és obligatori contestar.

El pagament dels ajuts es tramitarà per bossa, aplicant l'IRPF corresponent.

En el cas del personal de centres adscrits, el pagament es realitzarà a través del centre adscrit i cal presentar-nos  fotocòpia compulsada dels justificants de les despeses.

L'Àrea d'Economia i Finances no liquidarà cap viatge si la documentació que el justifica arriba més tard del termini màxim de 6 mesos des de la data de realització del viatge.

La documentació es pot lliurar per correu intern o personalment a:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Plaça Cívica