Pla d'Acció Tutorial

Pla d'Acció Tutorial de la Facultat


El Pla d'Acció Tutorial és un conjunt d'accions per donar el màxim de suport a l'estudiant durant la seva estada a la Universitat, per a que realitzi amb èxit els seus estudis. Comprèn l’ajuda necessària per a la seva integració a la dinàmica del Centre on cursa els estudis i a la Universitat, el seguiment al llarg dels seus estudis, l'orientació en la selecció d'assignatures optatives i mencions i, per últim, l'orientació laboral, passant per les possibilitats de mobilitat i de pràctiques externes.

Document Pla d’Acció Tutorial Facultat de Ciències de l’Educació