Redacció i presentació del TFG

Redacció i presentació

Redacció i presentació del TFG (interior web)1. Definició dels apartats:

Per norma general els treballs acadèmics tenen portada, sumari, introducció, desenvolupament, conclusions, bibliografia i, si és necessari, annexos.


2. Redacció (vocabulari, ortografia, puntuació):


3- Exposició oral: