Grau en Pedagogia

L'ESTUDIANT HA DE SUPERAR 30 CRÈDITS OPTATIUS (els crèdits optatius reconeguts comptabilitzen dintre d'aquests 30 crèdits)

L'oferta de les assignatures optatives es concentra en el quart curs del Grau.

Les assignatures ooptatives tenen una capacitat de 45 places.

L'estudiant que vulgui obtenir una menció haurà de triar les 5 assignatures d'entre l'oferta de cada menció o si no vol menció triar les optatives que vulgui sempre i quan la capacitat del grup de les assignatures ho permeti.

Les mencions són formes d'organitzar itineraris a partir d'assignatures optatives amb una certa coherència, en el sentit què ofereixen una especialització dintre del camp de la pedagogia, amb el benentès que sigui quina sigui la menció o les optatives que es triïn el títol és únic i habilitador per a exercir els diferents i variats perfils professionals que existeixen en el camp de la pedagogia.

El criteri que s'utilitzarà en el període de matrícula per ordenar l'accés a l'automatrícula serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic i el menor nombre de crèdits que falta per acabar la carrera. Consulteu els criteris d'assignació a l'apartat d'informació de matrícula


Pla d’estudis del Grau en Pedagogia 
...