Escola Doctor Robert

Segon curs de màster o crèdits repetits

Segon curs de màster o crèdits repetits

Els estudiants de segon any o que tinguin algun crèdit suspès hauran de sol·licitar número de matrícula a través de la pàgina web dels estudis a mitjans del mes de juny. Un cop finalitzat el període establert per demanar número, s'assignaran els dies i hores de matrícula per ordre d'arribada i es comunicaran als estudiants.  

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d’autoritzar a una altra persona que haurà de portar una autorització degudament complimentada i signada amb les seves dades i les de la persona autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascun. 
 
CALENDARI DE MATRÍCULA


En aquest document adjunt podeu consultar el calendari de matrícula dels estudis de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Recomanem que porteu la documentació impresa i emplenada per evitar cues. Si teniu dubtes sobre la matrícula podeu posar-vos en contacte amb la Gestió Acadèmica prèviament per tal d'agilitzar el procés.

- Formulari de prematrícula degudament emplenat (cal descarregar-lo de la web).
- Formulari de domiciliació bancària (únicament en el cas de fraccionament en dos terminis).
- Resguard de la beca, en cas que s’hagi tramitat, o bé l'acreditació de caràcter econòmic de l’AGAUR.
- En cas que procedeixi:

• Carnet de família nombrosa: cal presentar la fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent en el qual consten tots els membres de la unitat familiar.

• Grau de discapacitat de 33% o superior: cal presentar un certificat expedit i validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes de l’estat espanyol, que acrediti aquesta circumstància.

NOTA: no s’aplicarà el descompte pertinent si no es porta la fotocòpia del document vigent.