Estructura administrativa

Per tal de garantir el suport a la docència i a la recerca que es fa a la Facultat, el centre compta amb el personal d'administració i serveis. Es tracta d'un col·lectiu que porte a terme la seva tasca en diferents àmbits de suport administratiu i tècnic a la Facultat.

Les tasques d'administració i organització dels serveis de la Facultat estan coordinades per l'Administració del Centre. L'administrador/a de centre és la persona responsable de la gestió dels serveis universitaris, del personal administratiu i de serveis i de la gestió del pressupost en l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la Gerència.

Sota la seva responsabilitat s'estructuren els serveis bàsics de suport tècnic i administratiu del centre per al desenvolupament de la docència homologada i la recerca de l'àmbit.


Administradora de Centre: Eva Vila Morros 
 93.581.20.63
 ad.dret.politiques@uab.cat

Gestió Acadèmica: Antonio Manrique Mata
 93.581.10.63
 ga.dret@uab.cat

Gestió Econòmica: Joan Josep Pancho Moro
 93.581.43.84
 ge.dret.politiques@uab.cat

Servei d'Informàtica Distribuïda: Andreu Pompas Alcaraz
 93.581.31.61
 sid.socials@uab.cat

Biblioteca: Montse Catafal Benito
 93.581.20.09
 bib.socials@uab.cat

Suport Logístic i Punt d'Informació: Alicia Aliága Hernández
 93.581.15.72
slipi.dret@uab.cat


La Facultat està oberta des de les 8 fins a les 22 h de dilluns a divendres

Setmana Santa i Nadal: de les 8 fins a les 21 h (dies laborables)

Juliol: de les 8 fins a les 20 h (dies laborables)

Agost
del 3 al 16: de les 8 fins a les 14 h (dies laborables)
del 17 al 31: de les 8 fins a les 20 h (dies laborables)

* Horari general. Cada servei pot variar el seu horari.