Comissió d'Economia i Pressupostos

Comissió d'Economia i Pressupostos

Degana: Susana Navas

Coordinador Estudis Dret: Núria Reynal

Coordinadora Estudis RR.LL: Olga Paz Torres

Coordinador Criminologia: Josep Cid Moliné

Coordinadora dobles titulacions: Susana Beltrán

Dir. Dep. Dret Privat: Josep M. de Dios Marcer

Dir. Dep. Dret Públic i CC. HJ.: Claudia Jiménez Cortés

Dir. Dep. Ciència Pol. i D. Públic: M. José Cuenca García

Administradora de Centre: Eva Vila Morros 

Gestor acadèmic: Antonio Manrique Mata

Cap Biblioteca Ciències Socials: Montserrat Catafal Benito

Secretària Facultat:: Mª Carmen Navarro

Un membre equip deganal: Noelia Igareda González

Un membre personal docent: Carles Górriz López

Un PTGAS: Alicia Aliaga Hernández

Tres estudiants: Dominik Andràs, Mariona Figuerola Gomà, Maria Gassó Plazas 

 

Designacions aprovades en Junta de Facultat de 27/11/2023