Equip de deganat

Equip de deganat

L'actual equip de govern ha estat elegit per la Junta de la Facultat de Dret en la sessió celebrada el dia 26 de juny de 2019. La composició és la següent:

Degà:
Enric Fossas Espadaler
 

Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Coordinador d’Estudis de Dret:
Ricardo Esteban Legarreta

Vicedegà de Qualitat Docent i Coordinador d'Estudis de Criminologia:
Josep Cid Moliné

Vicedegana de Pràctiques Externes de Relacions Laborals i Coordinadora d’Estudis de  Relacions Laborals: 
Olga Paz Torres

Vicedegana d'Alumnat i Ocupabilitat:
Núria Reynal Querol

Vicedegana de Internacionalització, mobilitat i dobles graus:
Noelia Igareda González

Coordinadora de Pràctiques Externes de Dret i de Dret + ADE:
Arantza Libano Beristain

Vicedegà de Comunicació Dinamització:
Josep Cañabate Pérez

Secretària de la Facultat, Responsable de Qualitat, Coordinadora Alumni,  i Coordinadora TFG:   
Sandra Camacho Clavijo

 

Altres càrrecs de la Facultat

Síndica dels Universitaris de Dret:
Carolina Gala Durán


Els Òrgans de Govern de la Facultat de Dret són: la Junta de Facultat, la Junta Permanent, el Degà i el seu equip.

Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan màxim de representació de la Facultat. Està format pel Degà, l'equip del deganat, el Secretari de Facultat, una representació del personal acadèmic dels cossos docents universitaris i del personal acadèmic no funcionari i del personal investigador en formació que imparteixen docència al centre, una representació dels estudiants de la Facultat i una representació del personal d'administració i serveis.

Són funcions de la Junta de Facultat, l'elecció del Degà, l'elaboració, l'aprovació i la modificació, si s'escau, del reglament de la Facultat, l'elaboració de les línies generals d'actuació de la Facultat i la supervisió de la gestió dels Òrgans de Govern de la Facultat.

El degà i l'equip deganal

El degà és el representant de la Facultat i, en l'exercici de les seves funcions, actua en el seu nom.

Són funcions del Degà, representar la Facultat dins i fora de la Universitat, dirigir i coordinar el seu equip de govern, convocar i presidir la Junta de Facultat i la Junta Permanent, i portar a terme els seus acords.

El degà és elegit per la Junta de Facultat entre el professorat doctor adscrit a la Facultat que pertany als cossos docents universitaris, i és nomenat pel rector.

L'equip deganal està format pels vicedegans, el secretari i els coordinadors dels estudis que s'imparteixen a la Facultat.

 


Per a posar-vos en contacte amb el Deganat de la Facultat:

Secretària del Deganat: Marisol Molina Martínez

Edifici B.
Carrer de la Vall Moronta
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
Telèfon del Deganat: 93 581 1096
Correu electrònic: dg.dret@uab.cat