Equip de deganat

  Degana:
 Dra. Susana Navas

 

 

 

  Secretària de la facultat. Coordinadora Alumni: 
 Dra. Mª Carmen Navarro

 

 

  Vicedegà d'ordenació acadèmica, Dret+Droit i màsters:
 Dr. Ricardo Esteban

 

 

 Vicedegà de Qualitat i Innovació Docent. Coordinador Grau de Criminologia:
 Dr. Josep Cid Moliné

 

 Vicedegà d'alumnat i ocupabilitat i coordinador TFGs
 Dr. Albert Pastor

 

 Vicedegana de dobles graus, projecció internacional i comunicació: 
 Dra. Susana Beltrán

 

 Vicedegana de Sostenibilitat i coordinadora del grau de Dret:
 Dra. Núria Reynal

 

 Vicedegana i coordinadora RRLL i coordinadora de pràtiques externes RRLL i TFGs:
 Dra. Olga Paz

 

 Coordinadora de mobilitat i de pràctiques externes de Dret i de Dret + ADE:
 Dra. Noelia Igareda
 

 

Equip deganal

 

 

 


Els Òrgans de Govern de la Facultat de Dret són: la Junta de Facultat, la Junta Permanent, el Degà i el seu equip.

Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan màxim de representació de la Facultat. Està format pel Degà, l'equip del deganat, el Secretari de Facultat, una representació del personal acadèmic dels cossos docents universitaris i del personal acadèmic no funcionari i del personal investigador en formació que imparteixen docència al centre, una representació dels estudiants de la Facultat i una representació del personal d'administració i serveis.

Són funcions de la Junta de Facultat, l'elecció del Degà, l'elaboració, l'aprovació i la modificació, si s'escau, del reglament de la Facultat, l'elaboració de les línies generals d'actuació de la Facultat i la supervisió de la gestió dels Òrgans de Govern de la Facultat.

El degà i l'equip deganal

El degà és el representant de la Facultat i, en l'exercici de les seves funcions, actua en el seu nom.

Són funcions del Degà, representar la Facultat dins i fora de la Universitat, dirigir i coordinar el seu equip de govern, convocar i presidir la Junta de Facultat i la Junta Permanent, i portar a terme els seus acords.

El degà és elegit per la Junta de Facultat entre el professorat doctor adscrit a la Facultat que pertany als cossos docents universitaris, i és nomenat pel rector.

L'equip deganal està format pels vicedegans, el secretari i els coordinadors dels estudis que s'imparteixen a la Facultat.

 


Per a posar-vos en contacte amb el Deganat de la Facultat:

Secretària del Deganat: Marisol Molina Martínez

Edifici B.
Carrer de la Vall Moronta
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
Telèfon del Deganat: 93 581 1096
Correu electrònic: dg.dret@uab.cat