Comissió d'Igualtat

Són membres de la Comissió d’Igualtat:

a) El degà o degana de la Facultat de Dret, que la presideix. Susana Navas

b) Els coordinadors o coordinadores de cadascuna de les titulacions que s’imparteixen a la Facultat.
    Núria Reynal (Dret)
   Olga Paz (Relacions Laborals)
   Pepe Cid (Criminologia)

c) Els directors o directores dels departaments de la Facultat.
   Departament de Ciència Política i Dret Públic: Mª José Cuenca
   Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-jurídidiques: Claudia Jiménez
   Departament de Dret Privat: Josep Mª De Dios

d)  Un membre de l’equip de deganat de la Facultat: Ricard Esteban

e)  Un representant del professorat (Mª Jesús García Morales) i un representant del personal investigador en formació (Antoni Abat Ninet) que imparteixin docència a la Facultat de Dret.

f) Tres representants de l’estudiantat, un dels quals ha de ser el delegat o delegada d’igualtat dels alumnes: Mariuxi Meliza Salazar Sosa (Relacions Laborals); Rocío Gautier Lobo (Dret); Nora Navarro Ruiz (Criminologia).

g) Un representant del personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat de Dret (Carmen Benítez Gallego)

h) La persona responsable de les polítiques d’igualtat de la Facultat de Dret (Mª Jesús Guardiola Lago)

i) El secretari o secretària de la Facultat, que actua com a secretari o secretària de la Comissió (Mª Carmen Navarro)