Comissió de Màster

Composició de la Comissió de Màster de la Facultat de Dret
(Acord Junta Facultat de Dret de data 6-03-2017 i posteriors modificacions per variació en els càrrecs acadèmics)

PresidentaDegana
Dra. Susana Navas

Secretaria: Secretària de la Facultat.  Coordinadora Alumni
Dra. Mª Carmen Navarro

Vocals:
Vicedegà d’Alumnat i Ocupabilitat

Dr. Albert Pastor
Vicedegana de Sostenibilitat i coordinadora del grau de Dret:
Dra. Núria Reynal
Vicedegana i coordinadora RRLL i coordinadora de pràtiques externes RRLL i TFGs:
Dra. Olga Paz Torres
Vicedegà de Qualitat i innovació docent. Coord. del Grau de de Criminologia: 
Dr. Josep Cid Moliné
Directora Departament Dret Públic i Ciències Historicojurídiques:
 Dra. Claudia Jiménez Cortés
Directora Departament Ciència Política i Dret Públic: 
Dra. Encarna Bodelón González
Director Departament Dret Privat:
Dr. Josep M. de Dios Marcer
Gestor acadèmic de la Facultat: 
Sr. Antoni Manrique Mata
Coordinadors/es dels estudis de màsters (1)
2 estudiants de màster: –a determinar-

 

(1) Coordinadors/es dels estudis de màsters
Màsters oficials 2021/22
Màster Universitari en Drets Socio-laborals: Dr. David Gutiérrez Colominas
Màster Universitari en Advocacia: Dr. Jorge Miquel Rodríguez
Màster Universitari en Dret Empresarial: Dra. Isabel Martínez Jiménez
Màster Universitari en Integració Europea: Dr. Josep M. de Dios Marcer
Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal (interuniversitari): Dr. Josep Cid Moliné
Màster Universitari en Estudis de dones, gènere i ciutadania (interuniversitari): Dra. Olga Paz Torres

Màsters propis 2021/22
Màster propi en Dret Animal i Societat: Dra. Teresa Giménez Candela
Màster propi en Gestió i Dret Local: Dra. Judith Gifreu Font
Màster propi en Dret de Família (on line): Dra. Judith Solé Resina
Màster propi en Dret del Negocis (on line): Dra. Isabel Martínez Jiménez, Dr. Eliseo Sierra Noguero