Comissió de Màster

Composició de la Comissió de Màster de la Facultat de Dret
(Acord Junta Facultat de Dret de data 6-03-2017 i posteriors modificacions per variació en els càrrecs acadèmics)

 

President: Degà
Dr. Enric Fossas Espadaler

Secretària: Secretària, Responsable de Qualitat, Coord. Alumni i Coord. TFG Dret Dra. Sandra Camacho Clavi jo

Vocals: Vicedegana d’Alumnat i Ocupabilitat
Dra. Núria Reynal Querol

Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Coordinador del Grau de Dret: Dr. Ricard Esteban Legarreta

Vicedegana de Pràctiques Externes, Coord. del Grau de Relacions Laborals i el Doble Grau de Dret i Relacions Laborals: Dra. Olga Paz Torres

Vicedegà de Qualitat Docent i Coord. del Grau de de Criminologia: Dr. Josep Cid Moliné

Dir. Departament Dret Públic i Ciències Historicojurídiques: Dra. Claudia Jiménez Cortés

Director Departament Ciència Política i Dret Públic: Encarna Bodelón González

Directora Departament Dret Privat: Dra. Susana Navas Navarro

Gestor acadèmic de la Facultat: Sr. Antoni Manrique Mata

Coordinadors/es dels estudis de màsters (1)

2 estudiants de màster: –a determinar-

 

(1) Coordinadors/es dels estudis de màsters

Màsters oficials 2021/22

Màster Universitari en Drets Socio-laborals: Dr. David Gutiérrez Colominas

Màster Universitari en Advocacia: Dr. Jorge Miquel Rodríguez

Màster Universitari en Dret Empresarial: Dra. Isabel Martínez Jiménez

Màster Universitari en Integració Europea: Dr. Josep M. de Dios Marcer

Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal (interuniversitari): Dr. Josep Cid Moliné

Màster Universitari en Estudis de dones, gènere i ciutadania (interuniversitari): Dra. Olga Paz Torres

 

Màsters propis 2021/22

Màster propi en Dret Animal i Societat: Dra. Teresa Giménez Candela

Màster propi en Gestió i Dret Local: Dra. Judith Gifreu Font

Màster propi en Dret de Família (on line): Dra. Judith Solé Resina

Màster propi en Dret del Negocis (on line): Dra. Isabel Martínez Jiménez, Dr. Eliseo Sierra Noguero