Comissió Acadèmica

Comissió d'Afers Acadèmics (CAA)

És l'encarregada d'establir les necessitats docents de la facultat, proposar criteris organitzatius de l'ordenació docent, avaluar la coherència, progressió i especificitat en els continguts de les assignatures, i promoure iniciatives docents. També és l’encarregada de vetllar pel desenvolupament i la revisió del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Facultat.

1. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics
a) Establir les necessitats docents de la Facultat, i avaluar-ne la logística docent.
b) Proposar els criteris i les pautes d'avaluació per a totes les titulacions del grau i postgrau que s'imparteixin a la Facultat.
c) Proposar el calendari acadèmic i administratiu de la Facultat.
d) Resoldre les sol·licituds d'avaluació per compensació.
e) Altres que li pugui encomanar la Junta Permanent de Facultat en l'àmbit de la docència, i en l'ordenació acadèmica
f) Treballar els processos del SGIQ que li són propis, i realitzar els corresponents informes de revisió i seguiment dels mateixos.

2) En cas de votació, els acords s'adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques s'han d'adoptar-se per majoria qualificada.

3) Els acords adoptats per la CAA s'han de donar a conèixer als membres de la facultat i se n'ha de fer difusió com a màxim 15 dies després d'haver tingut lloc la sessió corresponent, pels mitjans habituals de la Facultat.

Reglament Comissió Acadèmica


MEMBRES DE LA COMISSIÓ D'AFERS ACADÈMICS

Vicedegana d'Afers Acadèmics de Graus i Màsters (presidenta) Susanna Subirà
Coordinadora dels estudis de grau en Psicologia Eva Penelo
Coordinadora dels estudis de grau en Logopèdia Melina Aparici
Gestor Acadèmic o en qui delegui M.Jesús Nebrera
Representant del professorat del grau en Psicologia Sergi Arenas
Representant del professorat del grau en Logopèdia Carme Brun
Un professor/a representant dels Màsters Oficials de la Facultat Juan Muñoz
Representant de l'alumnat del grau en Psicologia Bernat Saldo
Representant de l'alumnat del grau en Logopèdia Pendent
Representant de l'alumnat dels Màsters Oficials de la Facultat Pendent