Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus estudis Màster

Condicions generals del programa Erasmus+

Cofinançat pel programa Erasmus+ de la UE

El Programa Erasmus+ Estudis, programa KA131 2021/27, facilita als estudiants l'estada acadèmica en una universitat d’un estat membre de la UE o dels països associats al Programa (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia).

Suïssa ha quedat exclosa de participar al programa Erasmus+. Per sol·licitar una ajuda dins del fons del Swiss-European Mobility Programme cal contactar directament amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la universitat suïssa de destinació. Podeu consultar més informació a la pàgina web.

El Regne Unit també ha quedat exclós i les estades en aquest país formaran part del Programa UAB Exchange.

El programa Erasmus+ facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.

L'alumne abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + entre els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

CONVOCATÒRIA ERASMUS MÀSTER, SEGON SEMESTRE 2023/2024
Requisits

 • Tenir matrícula a la UAB durant el curs 2023/2024 d’un dels màsters oficials de 60 crèdits o d’un dels màsters oficials de 90 o de 120 crèdits amb mobilitat al segon semestre, detallats al quadre de destinacions que es publicarà al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi, a les opcions Erasmus+ Màster" i "UAB Exchange Programme Master".
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
 • Tenir la nacionalitat, residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+: els 27 estats membres de la Unió Europea I els països associats al programa Erasmus+, Islàndia, Liechtenstein i Noruega), la República de Macedònia del Nord, Sèrbia, i Turquia.
 • No haver realitzat amb anterioritat  estades dins la modalitat Erasmus+ estudis o pràctiques i que superin els 10 mesos al mateix cicle d'estudis, atès que segons el comptador d’estades Erasmus+ es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus+. No es tindran en compte les estades a Suïssa.
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
 • Cada centre pot afegir altres requisits específics per al seu alumnat. Consulteu el web de la vostra facultat.
 • Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació al llistat de destinacions que es publicarà a aquesta pàgina web (apartat destinacions).


Criteris de selecció

 • L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs. L'alumnat que no hagi cursat estudis previs a la UAB haurà de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. El barem que s'aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació i en escala de 0 a 10 dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria inclòs el NO PRESENTAT/NO AVALUABLE, que computaran amb una qualificació numèrica de 0.
 • L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant faci estudis mentre estigui obert el període de sol·licitud. Tot l'alumnat que vulgui participar en una estada Erasmus+ estudi i que no disposi de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podrà fer una prova al Servei de Llengües que permetrà obtenir un certificat d'acreditació de coneixement lingüístics.

Convocatòria Erasmus+ Màster 2023-2024

 

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+ Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Els estudiants beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver lliurat el conveni de subvenció original signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries al SIA i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat tornat i hagi realitzat els següents tràmits: aportar el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada (EU Survey). Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).

Dotació de l'ajut     
Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:
 

  PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suècia

 


310 €/mes
 
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mitjà
 
 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 
 
 

260 €/mes
 
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
República de Macedònia del Nord, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia  

210 €/mes


Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts
En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.

Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Els estudiants que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2023/24 i que durant el curs 2022/23 o 2023/24 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri, rebran un ajut addicional de 250€/mes.

Import complementari al suport individual per desplaçament ecològic – Els estudiants que optin per realitzar un desplaçament ecològic rebran una contribució única de 50 EUR en concepte d'import complementari al suport individual i fins a 4 dies de suport individual addicional per cobrir els dies de viatge en un trajecte d'anada i tornada, si procedeix. El pagament d’aquest import complementari es realitzarà en finalitzar l’estada d’intercanvi un cop aportat el Certificat d’estada. Si has realitzat un desplaçament ecològic a l’anada i/o a la tornada de la teva estada d’intercanvi, hauràs d’emplenar aquest formulari i adjuntar-hi signada la declaració jurada. Es considera viatge ecològic l'efectuat amb tren, autobús o cotxe compartit.

Destinacions Erasmus Màster curs 2023-24, estades de segon semestre:

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Per les destinacions de la resta de centres mireu aquest llistat de destinacions del curs 2022/23 que us pot servir a mode orientatitu. 

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

Calendari de la convocatòria Erasmus+ Màster 2023-2024:

 • Presentació de sol·licituds: del 16 al 22 d’octubre de 2023 (tots dos inclosos)
 • Resolució i publicació: 10 de novembre de 2023
 • Acceptació o renúncia de plaça assignada: del 11 al 17 de novembre de 2023 (tots dos inclosos)

A continuació, trobareu la resolució així com documents informatius i formularis importants per a la realizació de la vostra estada d'intercanvi.

Si us plau, llegiu el Dossier Erasmus+ i també el document anomenat "Checklist", el qual resumeix els principals passos a seguir en la gestió de la vostra mobilitat. Seleccionats i documentació curs 2023-2024

En data 10 de novembre de 2023 es publica la resolució del curs 2023-24, podeu acceptar la plaça fins el 17 de novembre.