Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus KA171 Third Countries Incoming Students

Informació general

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat d'estudiants i professors.

L'acció Erasmus+ KA171 d'aquest programa ofereix finançament per a la mobilitat d'intercanvi amb tercers països.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha estat guardonada amb beques en el marc de l'acció KA171, per la qual cosa els estudiants i el personal de les nostres universitats associades tenen l'oportunitat de finançar els seus intercanvis a la nostra institució.

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131 i KA171.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

                                                                                                                                           

ESTUDIANTS

Beques per a la mobilitat d'estudiants de tercers països

Convocatòria Erasmus+ KA171-2023; l'estada ha de finalitzar abans del 31 de juliol de 2026.

 

DURADA ESTADA:

De 2 a 5 mesos.

 

PAÏSOS I NOMBRE DE BEQUES

 

Quantitat de beques

Nivell d'estudis Regió País amb prioritat institucions d'enviament

2

(màx. 5 mesos)

Grau

Màster

estudiant doctorat

3

Egipte

Sohag University

The American University of El Cairo

ISRAEL*

Bezalel Academy of Arts and Design

Tel Aviv University

Lebanon

American University of Beirut

Université Saint Joseph of Beirut

2 (màx. 5 mesos)

Grau

Màster

estudiant doctorat

9 Ghana

University for development studies

University of Energy and Natural Rosources

Uganda Makerere University

*Tenint en compte la declaració del Claustre de la UAB de 30 de maig de 2024 en relació a la situació a Gaza, s'informa que Israel deixa de ser un país elegible per realitzar mobilitats, tant sortint com entrants, en el marc del programa Erasmus+KA171 projecte 2023.

PROCÉS SOL·LICITUD.

El període de sol·licituds romandrà permanentment obert, des del 10 de novembre de 2023 al 15 de març de 2026 (veure apartat 12 de la convocatòria- Calendari on trobareu les dates límit de sol·licitud i resol·lució)

Si esteu interessats en presentar-vos, si us plau: 

A la Col·lecció de documents trobareu una guia explicativa de com complimentar el Learning Agreement (Guidelines on how to ise the Learning Agreement For Studies)

Nivell de l'ajuda Documentació
Tots els nivells Formulari de sol·Licitud online
Passaport
certificat de notes que inclogui la qualidicació mitjana en base 10 o 100
Certificat de nominació de la universitat d'origen
Learning Agreement Erasmus+ KA171 Students
(*) Per sol·licitar finançament addicional, els candidats amb necessitats especials o discapacitats han de proporcionar un document acreditatiu oficial (vegeu l'apartat 9)
Master's (*) Per ser admès a nivell de Màster es requereix l'aprovació per escrit del coordinador del Màster de la UAB.
PhD studies (*) Per ser admès a nivell de doctorat cal l'aprovació per escrit del coordinador del programa de doctorat de la UAB

 

IMPORT DELS AJUTS

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+ els estudiants rebran els ajuts corresponents als conceptes següents:

  • Despeses de manutenció: 850€/mes (màxim 5 mesos)
  • Ajut de viatge:  imports segons la calculadora de distàncies de la Comissió Europea: Erasmus distance calculator. 

L'ajut s'ha de considerar com una contribució als costos de la mobilitat i no cobreix el 100% dels costos implicats.

Per a més informació, consultar la Convocatòria Erasmus+ KA171 projecte 2023

 

ASSEGURANÇA

A causa del Covid-19 requerim que KA171 Incoming Students acrediti la cobertura de l'Assegurança d'Assistència en Viatge i Accidents (mínim 100.000€) incloent despeses mèdiques, quirúrgiques, d'hospitalització i responsabilitat civil a Espanya.

L'assegurança no està coberta per la beca Erasmus+ Ka171, corre a càrrec del participant.

 

Resolucions i Convocatòria:

2a Resolució KA171 2023_Estudiants IN

1a Resolució KA171 2023_Estudiants IN

Erasmus KA171 2023_ Call for Incoming Students

2nd BIS Resolution KA171 2023_Students IN

 

Documents a aportar:

Learning Agreement Erasmus+ KA171 Students

Learning Agreement Erasmus+ KA171 PhD

Certificat d'Existència Cobertura Assegurança

 

Guies i altres documents:

Guidelines in how to use the Learning agrement

 

Per a mes informació:
International Relations Area
Edifici N - Campus Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Spain
Tel. +34 93 586 82 56
erasmus.ka171@uab.cat

BEQUES PER A LA MOBILITAT D'ESTUDIANTS A TERCERS PAÏSOS

Convocatòria Erasmus+ KA171-2022; L'estada ha d'acabar abans del 31 de juliol de 2024.

 

PAÏSOS I NOMBRE DE BEQUES

Les beques disponibles per a estudiants de mobilitat de països associats en el marc de la convocatòria Erasmus+ KA171 són les següents:

 

Pais

Nombre de beques

Iraq 1

 

UNIVERSITAT ASSOCIADA: University of Mosul

ASSEGURANÇA

A causa de la Covid-19, exigim als estudiants entrants KA107 que acreditin la cobertura de l'Assistència de Viatges i Assegurances d'Accidents (mínim 300.000€) incloent despeses mèdiques, quirúrgiques i d'hospitalització i responsabilitat civil a Espanya.

 

IMPORT DE LA BECA

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus +, el participant rebrà els ajuts corresponents als següents conceptes:

PROCÉS DE SOL·LICITUD: 

Contacta amb la teva institució d'origen per verificar que ets elegible

Completa aquesta  FORMULARI DE SOL·LICITUD ONLINE i adjunta-hi els documents necessaris.

 
Nivell beques Documents
Tots els nivells

Formulari de sol·licitud en línia

Passaport

Transcripció de registres que inclou la valoració mitjana sobre 10 o 100

Certificat de nominació de la universitat d'origen

Acord d'aprenentatge Erasmus+ KA171 Estudiants

(*) Per sol·licitar finançament addicional, els candidats amb necessitats especials o discapacitats han d'aportar un document oficial acreditatiu (Veure apartat 9)

Màsters (*) Per ser admesa a nivell de màster cal una nota de coneixements escrita del coordinador del màster de la UAB

 

Doctorat

(*)Per ser admès/a a nivell de doctorat és necessari disposar d'un títol escrit del coordinador/a del programa de doctorat de la UAB

 

CALENDARI DE DECISIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
                 Termini de sol·licituds Decisió de convocatòria
1a Convocatòria Del 29 de març 2023 al 15 de maig 2023 15 de juny de 2023
2a  Convocatòria

Del 16 de maig de 2023 al 31 de juliol de 2023 i 

De l'1 de setembre al 15 de setembre 2023

 17 d'octubre de 2023
3a  Convocatòria Del 16 de setembre de 2023 al 15 de novembre de 2023 15 de desembre de 2023
4a  Convocatòria Del 16 de novembre de 2023 al 15 de febrer de 2024 15 de març de 2024

Esmena a les Convocatòries KA171 de 2022

Convocatòria Decisions i Convocatòria de sol·licitud:

4a resolució STU IN KA171 2022 (deserta)

3a resolució STU IN KA171 2022 (deserta)

2a resolució STU IN KA171 2022 (deserta)

1a resolució STU IN KA171 2022 (deserta)

Convocatòria Erasmus KA107 2022 per a estudiants entrants

Documents a proporcionar:

Acord d'estudis per a estudiants de grau i màster

Acord d'aprenentatge per a estudiants de doctorat

Certificat d'existència de cobertura d'assegurances

Directrius i altres documents:

Directrius sobre com utilitzar l'acord d'aprenentatge

Per a més informació:
Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Spain
Tel. +34 93 586 82 56
erasmus.ka171@uab.cat