Erasmus ajuts addicionals - Persones amb necessitats especialsS'ha publicat al  web del SEPIE el formulari de sol·licitud d'ajudes per a la mobilitat d'estudiants i personal d'Educació Superior entre països del programa (Erasmus+, KA103) amb necessitats especials per la Convocatòria 2018.

Aquest formulari, que trobareu aquí, haurà de ser emplenat tant pel sol·licitant com per la institució d’origen en tots els seus termes i  hauran de ser lliurats tant de manera electrònica a l’email erasmus@uab.cat com en paper a l’Àrea de Relacions Internacionals, a l’oficina de la Plaça Cívica (planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Ciències de la Comunicació i Hemeroteca General). La data límit per lliurar a l’ARI tota aquesta documentació serà el dia 30 de març de 2019.

De conformitat amb la Orden ECD/1326/2015, de 3 de juliol, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicació per mitjans electrònics amb el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació, en relació a les convocatòries de concessió de subvencions del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea (BOE del 4 de juliol), la institució d'origen del sol·licitant, en aquest cas, la UAB, un cop verificades les dades i la documentació aportada pel mateix, remetrà al SEPIE el formulari i els documents annexos a través de la Seu electrònica.