DRAC

Programa DRAC

La Xarxa Vives (XVU) és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

El programa de mobilitat DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts per realitzar estades entre les universitats de la Xarxa Vives participants en el programa.


Les convocatòries d’ajuts DRAC s’adrecen a estudiants de grau, màster i doctorat i al personal universitari (PDI i PTGAS). El termini de sol·licitud d'ajuts està sempre obert i es publiquen dues resolucio per curs acadèmic, el 15 de setembre i el 28 de febrer.

Objecte de l'ajut:
-    En el cas dels estudiants, assistir a cursos, seminaris, estades de recerca o altres activitats de la Xarxa Vives o de les universitats participants en el programa DRAC.

-    En el cas del personal universitari (PTGAS i PDI), realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi o participar en jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball, així com per a impartir docència en català o participar en projectes de difusió del català a les universitats participants en el programa DRAC.

En tots els casos, han de complir els requisits següents:

1. La destinació de la mobilitat ha de ser alguna de les universitats participants en el programa DRAC o activitats organitzades per aquestes o per la XVU.

2. Ha de suposar un desplaçament a una universitat diferent a la pròpia i que es trobi almenys a 50 km de distància.

3. Les activitats no presencials s’exclouen de rebre l’ajut de mobilitat.

4. Aquest ajut és incompatible amb altres ajudes o pagaments per la mateixa activitat.
Quant a la durada, les estades dels estudiants han de tenir una durada màxima de 15 dies lectius i les del personal universitari de 5 dies laborables.

El pressupost es repartirà proporcionalment entre totes les sol·licituds rebudes a cada període de resolució i que compleixin els requisits i objectius del programa DRAC. 

Resolucions

Primera resolució DRAC 2023-24

Més informació:
Xarxa Vives d'Universitats
Programa Drac

 

Àrea de Relacions Internacionals 
Edifici N - Plaça Cívica
Tel.  +34 93 581 3779
programa.drac@uab.cat