Convocatoria

Requisits

  • Estar matriculat durant el curs 2020/2021 a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en un màster universitari que tingui signat un acord d’intercanvi detallat al quadre de destinacions
  • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
  • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
  • Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.
  • Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació al llistat de destinacions publicat a l'apartat 'Destinacions' d'aquesta pàgina web).

 
Criteris de selecció:

* L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs. Aquells estudiants que no hagin cursat els seus estudis previs a la UAB, hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. El barem que s’aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació en escala de 0 a 10  i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, inclòs el  No Presentat i el No  Avaluable, que computaran amb una qualificació numèrica de 0.

* L’acreditació de nivell d’idioma és un element que pot comptar fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol•licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant estigui matriculat/da mentre estigui obert el període de sol•licitud. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada del UAB Exchange Programme i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües.

* Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

* Les sol·licituds d’estudiants que hagin fet anteriorment una estada d’intercanvi en el mateix programa, seran només considerades en cas que les places sol·licitades quedin vacants. En cap cas, l’estudiant podrà tornar a gaudir de beca. 

* En cas que ho considerin necessari, els centres podran afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.

Convocatòria curs 2020/21

Annex a la convocatòria - puntuació de les llengües