Convocatòria

Convocatòria

Requisits

  • Tenir matrícula durant el curs 2023/24 a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en un màster universitari que tingui signat un acord d’intercanvi detallat al quadre de destinacions
  • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
  • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
  • Cada centre pot afegir altres requisits específics per al seu alumnat. Consulteu el web de la vostra facultat.
  • Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació al llistat de destinacions publicat a l'apartat 'Destinacions' d'aquesta pàgina web).

 
Criteris de selecció:

  • L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs. L'alumnat que no hagi fet estudis previs a la UAB, haurà de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. El barem que s’aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació en escala de 0 a 10 i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, inclòs el  No Presentat i el No  Avaluable, que computaran amb una qualificació numèrica de 0.
  • L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant faci estudis mentre estigui obert el període de sol·licitud. Tot l'alumnat que vulgui participar en una estada Erasmus+ estudi i que no disposi de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podrà fer una prova al Servei de Llengües que permetrà obtenir un certificat d'acreditació de coneixement lingüístics.
  • Les sol·licituds de l'alumnat que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagi renunciat per causes no justificades o incomplert els requisits sol·licitats, quedaran desplaçades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.
  • Les sol·licituds de l'alumnat que hagi fet anteriorment una estada d’intercanvi en el mateix programa, serà considerada només en cas que les places sol·licitades quedin vacants. En cap cas es tornarà a concedir cap beca. 
  • En cas que ho considerin necessari, els centres podran afegir altres requisits específics per al seu alumnat. Consulteu el web de la vostra facultat.

Convocatòria Màster 2023-2024