Convocatòria

Convocatòria

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

CONVOCATÒRIA ERASMUS MÀSTER, SEGON SEMESTRE 2023/2024
Requisits

  • Tenir matrícula a la UAB durant el curs 2023/2024 d’un dels màsters oficials de 60 crèdits o d’un dels màsters oficials de 90 o de 120 crèdits amb mobilitat al segon semestre, detallats al quadre de destinacions que es publicarà al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi, a les opcions Erasmus+ Màster" i "UAB Exchange Programme Master".
  • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
  • Tenir la nacionalitat, residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+: els 27 estats membres de la Unió Europea I els països associats al programa Erasmus+, Islàndia, Liechtenstein i Noruega), la República de Macedònia del Nord, Sèrbia, i Turquia.
  • No haver realitzat amb anterioritat  estades dins la modalitat Erasmus+ estudis o pràctiques i que superin els 10 mesos al mateix cicle d'estudis, atès que segons el comptador d’estades Erasmus+ es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus+. No es tindran en compte les estades a Suïssa.
  • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
  • Cada centre pot afegir altres requisits específics per al seu alumnat. Consulteu el web de la vostra facultat.
  • Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació al llistat de destinacions que es publicarà a aquesta pàgina web (apartat destinacions).


Criteris de selecció

  • L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs. L'alumnat que no hagi cursat estudis previs a la UAB haurà de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. El barem que s'aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació i en escala de 0 a 10 dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria inclòs el NO PRESENTAT/NO AVALUABLE, que computaran amb una qualificació numèrica de 0.
  • L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant faci estudis mentre estigui obert el període de sol·licitud. Tot l'alumnat que vulgui participar en una estada Erasmus+ estudi i que no disposi de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podrà fer una prova al Servei de Llengües que permetrà obtenir un certificat d'acreditació de coneixement lingüístics.

Convocatòria Erasmus+ Màster 2023-2024