Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

UAB Exchange Programme Màster

El UAB Exchange Programme (Programa Propi) en la seva convocatòria de màster universitari facilita als estudiants matriculats en un màster universitari a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l’estudiant haurà acordat amb el seu coordinador d'intercanvis abans de marxar.

L’estudiant abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que s’especifiqui el contrari.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.


 

Requisits

  • Estar matriculat durant el curs 2020/2021 a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en un màster universitari que tingui signat un acord d’intercanvi detallat al quadre de destinacions
  • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
  • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
  • Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.
  • Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació al llistat de destinacions publicat a l'apartat 'Destinacions' d'aquesta pàgina web).

 
Criteris de selecció:

* L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs. Aquells estudiants que no hagin cursat els seus estudis previs a la UAB, hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. El barem que s’aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació en escala de 0 a 10  i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, inclòs el  No Presentat i el No  Avaluable, que computaran amb una qualificació numèrica de 0.

* L’acreditació de nivell d’idioma és un element que pot comptar fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol•licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant estigui matriculat/da mentre estigui obert el període de sol•licitud. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada del UAB Exchange Programme i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües.

* Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

* Les sol·licituds d’estudiants que hagin fet anteriorment una estada d’intercanvi en el mateix programa, seran només considerades en cas que les places sol·licitades quedin vacants. En cap cas, l’estudiant podrà tornar a gaudir de beca. 

* En cas que ho considerin necessari, els centres podran afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.

Convocatòria curs 2020/21

Annex a la convocatòria - puntuació de les llengües

En funció del pressupost per al curs 2020/21 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin obtingut una plaça en el marc del UAB Exchange Programme.

Els criteris que s’utilitzaran per atorgar aquests ajuts, a més de la nota resultant utilitzada per a la selecció, serà la importància estratègica per a la universitat.

La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques, els imports de les quals dependran del període que l’estudiant estigui a la universitat de destinació:

•             un semestre: 750 €
•             estades iguals o inferiors a 3 mesos:  500 €

La beca s'abonarà en dos terminis: el primer pagament correspondrà al 80% de l'ajut econòmic i s’abonarà un cop l’estudiant hagi justificat l’arribada al centre de destinació. El segon pagament serà del 20% restant, es farà a la tornada de l’estudiant i un cop hagi presentat tota la documentació requerida.

Tots aquells que, a data 30 de novembre del curs següent al de l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera abonat.

 

 

Presentació de sol·licituds: del 17 al 25 d’octubre de 2019
 

Resolució i publicació al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”: 15 de novembre de 2019

Acceptació o renúncia de plaça assignada: del 16 al 21 de novembre
 

Resolució i documentació obligatòria

Resolució definitiva

En data 16 de novembre de 2020 es resol l'adjudicació de places de la convocatòria UAB Exchange Programme Màster per al segon semestre del curs 2020-2021.

Per als alumnes que hàgiu obtingut plaça, el termini per Acceptar/No acceptar plaça és del 16 al 22 de novembre de 2020. A partir del 23 de novembre les places sense confirmar seran considerades Desertes i Renunciades d'ofici.

L’estudiant haurà de tenir en compte que, dins dels terminis previstos, haurà de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

• Acceptació / No acceptació de la plaça
• Documents de sol·licitud a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit).
• Contractació d’una assegurança  mèdica per l’estranger
• Formalització del document de compromís i d’altra documentació que se li requereixi
• Tramitació del visat