Equips de Protecció Individual (EPI)

Què és un EPI?

Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per tal que el protegeixi d'un o de diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat.

Què ha de complir?

Les condicions per a la comercialització i les exigències essencials de seguretat i salut dels EPI s'estableixen al Real Decret 1407/1992 de 20 de novembre.

Amb la col·locació del marcatge CE, el fabricant declara que l'EPI compleix les disposicions indicades en la legislació vigent en la matèria. Veure imatge del marcatge CE.

Especialment important és l'obligació del fabricant de subministrar un full informatiu , juntament amb l'EPI, amb la informació sobre totes les seves característiques: instruccions, limitacions d'ús, manteniment, neteja, revisions, caducitat, etc.

Quan es rep un EPI s'ha de comprovar que porta el marcatge CE i el full informatiu.

El lliurament d'un EPI per part d'un responsable funcional a un treballador ha de quedar registrat. Aquest registre l'heu de guardar en lloc conegut un cop el treballador l'hagi signat. Aquest tràmit caldrà repetir-lo sempre que es lliuri un EPI nou o sigui reemplaçat. El SEPMA us proposa el model següent.

Fitxes informatives