Riscos genèrics

Riscos genèrics

Hi ha diferents riscos que es poden presentar en el nostre entorn de treball per manca de seguretat i traduir-se en accidents si no es controlen correctament.
 

Caiguda de persones a diferent nivell       Inclou tant les caigudes des d'alçades (edificis, bastides, arbres, màquines, vehicles,...) com en profunditats (ponts, excavacions, obertures al terra,...)      
Caiguda de persones al mateix nivell Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre o contra objectes.
Caiguda d'objectes per desplom Comprèn les caigudes d'edificis, murs, bastides, escales, piles de mercaderies, etc. i els enfonsaments de masses de terra, roques, allaus, etc
Caiguda d'objectes per manipulació Comprèn les caigudes d'eines, materials, etc. sobre un treballador, sempre que l'accidentat sigui la mateixa persona a la qual li ha caigut l'objecte que estava manejant.
Caiguda d'objectes despresos Comprèn les caigudes d'eines, materials, etc. sobre un treballador, sempre que aquest no els estigués manipulant.
Trepitjades sobre objectes Inclou els accidents que donen lloc a lesions com a conseqüència de trepitjades sobre objectes tallants o punxants.
Cops contra objectes immòbils Considera el treballador com a part dinàmica, és a dir, que intervé d'una forma directa i activa, colpejant-se contra un objecte que no estava en moviment.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. El treballador pateix cops, talls, rascades, etc. ocasionats per elements mòbils de màquines i instal·lacions. No s'inclouen els atrapaments. Per exemple, talls amb serra de disc.
Cops i talls per objectes o eines El treballador és lesionat per un objecte o eina que es mou per forces diferents a la de gravetat. S'inclourien martellades, cops amb altres eines o objectes (fusta, pedres, ferros, etc.). No s'inclouen els cops per caiguda d'objectes.
Projecció de líquids o partícules Comprèn els accidents a causa de la projecció sobre el treballador de líquids o partícules voladores procedents de màquines o eines.
Atrapaments per o entre objectes Elements de màquines, diversos materials, etc.
Atrapaments per bolcada de màquines Inclou els atrapaments a causa de bolcades de tractors, vehicles o altres màquines, que deixen el treballador empresonat.
Sobreesforços Accidents originats per utilització de càrregues o per moviments mal realitzats
Exposició a temperatures extremes Accidents causats per alteracions fisiològiques en trobar-se els treballadors en un ambient excessivament fred o calent.
Contactes tèrmics Accidents a causa de les temperatures extremes que tenen els objectes que entren en contacte amb qualsevol part del cos (líquids o sòlids). Si aquest cas es dóna al mateix temps amb el 14, preval el 14.
Contactes elèctrics S'inclouen tots els accidents la causa dels quals sigui l'electricitat.
Inhalació o ingestió de substàncies nocives Accidents causats per l'estada en una atmosfera tòxica o per la ingestió de nocius. S'inclouen les asfixies i ofegaments.
Contactes amb substàncies càustiques/corrosives Accidents per contactes amb substàncies i productes que donen lloc a lesions externes.
Exposició a radiacions S'inclouen tant les ionitzants com les no ionitzants.
Explosions Accions que donen lloc a lesions causades per l'ona expansiva o els seus efectes secundaris.
Incendis Accidents produïts pels efectes del foc o les seves conseqüències.
Causats per éssers vius S'inclouen els accidents causats directament per persones i animals, com agressions, guitzes, mossegades, picades, etc.
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles Comprèn els atropellaments de persones per vehicles, així com els accidents de vehicles en què el treballador lesionat va sobre el vehicle o els vehicles. S'inclouen accidents de trànsit.
Malalties per contaminants biològics Les derivades d'una exposició a éssers vius, com ara els virus, els bacteris, els fongs o els paràsits.
Malalties per contaminants químics Les derivades d'una exposició a matèria inerta (no viva) que poden ser presents a l'aire sota formes diverses: pols, gas, vapor, fum, boira, etc.
Malalties per contaminants físics Les derivades d'una exposició a unes energies com ara el soroll, vibracions, les radiacions ionitzants, les radiacions tèrmiques, etc.
Desconfort (soroll, temperatura, il·luminació) El produït per una exposició a condicions ambientals que indueixen un desconfort i malestar general.
Fatiga mental Derivat d'una sobrecàrrega de treball mental que sobrepassa les nostres capacitats individuals.
Fatiga física La produïda per postures de treball incorrectes be sigui assegut o dempeus.
Insatisfacció laboral Grau de malestar derivat de l'organització del treball (monotonia, jornades intensives, horaris, canvis de destí, males relacions, falta de participació, canvis tecnològics,...)