Riscos a l'oficina

El treball en oficines i despatxos implica un ús continuat d'equips informàtics com ara ordinadors, impressores, faxos, etc. i de mobiliari, així com l'exposició a determinades condicions ambientals com, per exemple, la il·luminació, el soroll, la temperatura, la humitat, etc.
 
Un disseny adequat de tots aquests aspectes contribueix molt a la comoditat i l'eficàcia en el treball i fins i tot a la salut dels treballadors.

La gran quantitat d'equips informàtics que s'ha anat incorporant als llocs de treball en oficines ha fet augmentar les incidències de patologies com ara molèsties musculars, fatiga, alteracions visuals, etc.
 
Riscos associats al lloc de treball

Fatiga física: Aparició de molèsties o problemes musculoesquelètics que poden presentar-se, entre d'altres raons, per una mobilitat restringida associada al treball sedentari i per l'adopció de postures incorrectes associades tant a la manera de seure (falta de suport a l'esquena, esquena massa inclinada, etc.) com a la posició del cap i el coll (flexió del coll quan s'escriu o torsió quan es mira la pantalla) i a la posició de braços i canells mentre es tecleja (falta de punts de suport, falta d'espai per recolzar els canells, etc.).

Fatiga visual: Treballar estones llargues davant l'ordinador, exigeix un esforç ocular que pot arribar a provocar irritació o fatiga visual. Principalment es manifesta a través de molèsties oculars: picor, sequedat o llagrimeig, dificultat per enfocar els objectes, imatges dobles, etc. Però també poden presentar-se com a infeccions (conjuntivitis).

Fatiga mental: Es pot donar quan la informació que rep el treballador exigeix un esforç intel·lectual intens i continuat fins a arribar al límit de les pròpies capacitats. La fatiga provocada per la feina és una manifestació de la tensió que aquest produeix i normalment s'elimina mitjançant un descans adequat. Però, quan la intensitat de la fatiga és elevada i s'arrossega en el temps pot portar a una sèrie de disfuncions que afecten tot l'organisme, tant a nivell físic com psíquic, a més a més d'una sensació subjectiva de fatiga, esgotament total, passivitat intel·lectual i disminució del rendiment. Normalment aquesta fatiga es dóna en tasques intel·lectuals que impliquen processos cognitius, de processament d'informació, i que requereixen molta atenció, concentració, memòria, capacitat de raonament, coordinació d'idees, etc.