Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'Assetjament

La Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'Assetjament (CIRCA) és la comissió delegada del CSS per a la intervenció i la resolució de casos d'assetjament, en totes les seves modalitats, que puguin afectar els treballadors de la comunitat universitària.

Les actuacions de la CIRCA tenen la consideració d'informació reservada prèvia al procediment administratiu. Aquesta comissió atén les queixes formulades i fa propostes de resolució al rector.

1. Està formada per 6 membres del CSS: 3 en representació de la part institucional (designats pel rector) i 3 en representació dels agents socials (designats pels representants triats). Si cal, es podran nomenar altres membres del CSS.

2. Elegeix el seu president i el seu secretari d'acord amb el seu reglament intern de funcionament.

3. Els seus membres tenen el deure de garantir la confidencialitat amb relació a tota la informació relativa a les intervencions que portin a terme.

4. Actuarà d'acord amb el seu reglament i amb el procediment d'actuació aprovat pel Consell de Govern.

Document:"Política per a la dignitat de les persones" (Acord 29/2008 de 17/07/2008) (PDF, )

L'objectiu d'aquest procediment és establir els mecanismes per avaluar els possibles casos d'assetjament i proposar les mesures preventives i d'intervenció que permetin resoldre els conflictes dins de la mateixa institució, sense perjudici que la persona afectada opti per altres vies de demanda, judicials o administratives.

Àmbit d'aplicació

Aquest procediment s'aplicarà al personal acadèmic, al personal investigador en formació i al personal d'administració i serveis de la UAB que presenti una queixa a la CIRCA.
També podran presentar una petició d'actuació el personal de les empreses concessionàries de la UAB i els estudiants, sempre que hi resulti implicat un treballador o una treballadora de la UAB.

El rector o rectora:
- Escoltar l'informe de la CIRCA.
- Prendre les mesures adients.
- Establir els mecanismes que calguin perquè es faci executiva la resolució presa.
- Prendre mesures cautelars, si escau.
- Instar, si escau, el règim disciplinari seguint els mecanismes establerts en la legislació vigent.
- Poder delegar a la presidència de la CIRCA les funcions de seguiment i control de les mesures proposades i aquelles altres que estimi oportunes.

La presidència de la CIRCA:
- Assistir el rector o rectora en els casos d'assetjament a la UAB.
- Dirigir i coordinar les peticions que es presentin a la CIRCA.
- Comunicar a les parts les persones designades per la CIRCA en la investigació.
- Vetllar pel seguiment i el control de les mesures proposades pel rector o rectora.
- Informar el Comitè de Seguretat i Salut.

La CIRCA:
- Investigar les possibles situacions d'assetjament a la UAB.
- Informar i assessorar la persona afectada.
- Proposar al rector o rectora l'adopció de mesures cautelars, si escau.
- Resoldre les peticions d'abstenció o de recusació que es puguin plantejar.
- Emetre un informe final amb les propostes de resolució al rector o rectora.

El Servei de Prevenció:
- Registrar les sol·licituds i notificar-les a la presidència de la CIRCA.
- Assessorar la CIRCA.
- Fer l'avaluació de risc psicosocial de l'àmbit afectat.
- Valorar els comportaments associats a l'assetjament.
- Emetre un informe de les avaluacions.
- Fer el seguiment entre els responsables de la implantació de les mesures proposades.
- Fer els reconeixements mèdics, si escau, i emetre informes.
- Informar del procediment de la CIRCA quan calgui.

Recursos Humans:
- Fomentar sistemes d'organització i pautes de relació compatibles amb la salut.
- Donar suport a les persones i als responsables per dur a terme una gestió idònia del conflicte des de l'inici.
- Facilitar, a instàncies de la CIRCA, la informació administrativa que calgui per a investigar els casos.
- Aplicar les mesures cautelars o correctores pertinents.

Cap orgànic o funcional:
- Donar suport a la cultura institucional de respecte a la dignitat de l'individu.
- Donar exemple de bones pràctiques.
- Vetllar perquè el personal al seu càrrec tingui un comportament acceptable.
- Implantar les mesures cautelars i/o correctores pertinents.

Els membres de la comunitat universitària:
- Assumir la cultura institucional per a la dignitat en el treball.
- Comunicar al més aviat possible les situacions de possible assetjament que observin o pateixin al seu entorn.
- Participar en la investigació dels fets, aportant la informació de què es disposi.
- Col·laborar amb les intervencions de la CIRCA i en l'execució de les mesures adoptades.

Els drets de les persones
Els treballadors i les treballadores de la UAB tenen el dret de ser protegits per poder dur a terme la seva activitat en un entorn lliure d'assetjament, en el qual se'ls respecti la dignitat com a persones.
En concret,
a) la persona que se sent assetjada té dret a:
- Denunciar els fets.
- Ser escoltada i assessorada.
- Ser protegida del menyspreu.
- Rebre formació per a desenvolupar les seves habilitats personals per afrontar la situació.
b) la persona presumptament assetjadora té dret a:
- La presumpció d'innocència i a defensar-se de les acusacions.
- Ser escoltada i rebre un tracte just.
- Conèixer la naturalesa i el contingut de la queixa.
- Rebre formació per a desenvolupar les seves habilitats personals per resoldre la situació.

Confidencialitat
La CIRCA té el compromís de respectar la confidencialitat de la informació derivada del procés en la mesura que això no suposi un perjudici per als drets de tercers o de la institució; tot i així, si cal donar aquesta informació es comunicarà prèviament a la persona que l'ha facilitada, sempre que la legislació vigent no ho prohibeixi.
La CIRCA demana a les persones implicades en la investigació que respectin al màxim confidencialitat del procés, i s'abstinguin de qualsevol comentari.

Recusació dels interventors o dels membres de la CIRCA
Als interventors o membres de la CIRCA els serà d'aplicació el règim de recusació i d'abstenció previst a la legislació vigent en matèria de procediment administratiu i òrgans col·legiats. En aquests casos la CIRCA designarà un substitut, membre del CSS.

Inici de les actuacions
Les intervencions de la CIRCA s'iniciaran mitjançant una comunicació verbal o escrita de la persona afectada, dels òrgans de representació dels treballadors, dels tècnics del Servei de Prevenció o d'una altra instància de la UAB, i es presentarà al Servei de Prevenció.
La presidència de la CIRCA convocarà els seus membres en un termini màxim de set dies des de la data de la petició registrada pel Servei de Prevenció.
La CIRCA farà una primera anàlisi de la queixa i, si és el cas, designarà els interventors que s'encarregaran de la investigació amb l'assessorament i el suport del Servei de Prevenció. Aquests interventors seran membres del CSS i, com a mínim, un d'ells serà membre de la Comissió. La CIRCA també podrà sol·licitar assessorament extern d'experts en la matèria, així com del Gabinet Jurídic, entre d'altres, quan ho consideri convenient.
La presidència de la CIRCA comunicarà a les parts els interventors que han estat designats.
La CIRCA, d'ofici o a instància de part, podrà sol·licitar directament al rector o rectora l'adopció de mesures cautelars dirigides a pal·liar els efectes que la situació pugui produir sobre la persona afectada.
La CIRCA podrà aconsellar i facilitar a la persona afectada una revisió a la Unitat de Salut Laboral, en els termes previstos a la Llei de prevenció de riscos laborals.

Anàlisi preliminar
La CIRCA, amb l'assessorament i el suport del Servei de Prevenció, analitzarà les característiques del cas i podrà considerar que:
a) No hi ha indicis d'assetjament
- Es comunicarà a la persona afectada.
- La CIRCA derivarà al Servei de Prevenció, a l'àmbit de Recursos Humans o a l'organisme competent en la problemàtica afectada.
- El Servei de Prevenció, quan escaigui, farà o revisarà l'avaluació de risc psicosocial, proposarà les mesures correctores pertinents, com ara actuacions d'àmbit organitzatiu, converses dirigides o mediació, entrevistes individualitzades, etc.

b) Hi ha indicis d'assetjament
Els interventors duran a terme les actuacions següents, mantenint el compromís de confidencialitat en els termes previstos en el procediment:
- Demanar a la persona afectada que presenti la petició per escrit a la presidència de la CIRCA, si escau.
- Demanar a la persona afectada que faciliti tota la documentació de què disposi amb una descripció detallada dels fets i la seva cronologia.
- Comunicar les entrevistes que es duran a terme amb companys i amb responsables del seu àmbit de treball, així com amb la persona presumptament assetjadora.
- Informar la persona afectada i la presumptament assetjadora dels drets que tenen.
- Dur a terme entrevistes individuals estructurades.
- Valorar els comportaments associats a l'assetjament, mitjançant qüestionaris específics.
- Elaborar un informe final de la investigació.

c) Hi ha indicis d'assetjament, però la persona afectada no vol presentar una queixa
- La CIRCA procedirà a la investigació d'ofici.
- Els interventors de la CIRCA informaran del procés d'investigació a les parts implicades, inclosa la persona afectada, i duran a terme les entrevistes que considerin oportunes.
- El Servei de Prevenció facilitarà a la CIRCA l'avaluació de risc psicosocial de l'àmbit i la CIRCA podrà proposar les mesures correctores que consideri pertinents.
- Els interventors presentaran a la Comissió un informe de la investigació.

Procés d'investigació
El procés d'investigació s'iniciarà amb la corresponent petició escrita de la persona afectada o bé d'ofici per decisió de la CIRCA.
Els interventors mantindran amb la persona afectada una entrevista estructurada per aprofundir els aspectes que n'han motivat la queixa, i per obtenir qualsevol altra dada d'interès.
Paral·lelament, el Servei de Prevenció determinarà si els fets manifestats per la persona afectada es poden tipificar en conductes assetjadores, mitjançant qüestionaris o models específics en la matèria, i estendrà un informe de conclusions dirigit als interventors.
Els interventors s'entrevistaran amb la persona presumptament assetjadora i la informaran de la naturalesa de la investigació.
Els interventors s'entrevistaran amb els testimonis dels incidents que considerin oportuns, d'ofici o a proposta de la persona afectada i de la presumptament assetjadora, sempre que els consideri determinants.
Amb tota la informació obtinguda, els interventors elaboraran un informe on constarà, com a mínim, la presentació dels fets, una diagnosi del cas i una proposta d'actuació individual i de l'organització, si escau.

Resultat de la investigació
Els interventors presentaran l'informe a la CIRCA perquè el valori i emeti les seves pròpies conclusions basant-se en les evidències presentades pels interventors.
La CIRCA, en el termini màxim de tres mesos des de la data de registre de la petició, llevat de situacions excepcionals o per acord entre les parts, presentarà al rector o rectora la proposta de resolució del cas, així com l'informe final de la investigació i la proposta de les mesures que cal adoptar.
L'informe de la CIRCA té caràcter d'expedient informatiu pel que fa als aspectes diagnosticats.

Resolució del rector o rectora
El rector o rectora, un cop escoltat l'informe de la CIRCA, decidirà quina és l'acció més apropiada que cal emprendre i ordenarà la incoació del procediment sancionador corresponent, l'adopció de les mesures correctores i els responsables d'executar-les, o l'arxiu de les actuacions. El rector o rectora donarà trasllat de la seva resolució a la presidència de la CIRCA, que en farà la comunicació oportuna a la persona afectada i a les parts implicades i n'informarà a la propera reunió de la CIRCA.
Després de la resolució del rector o rectora, en cas que se'n derivin indicis d'assetjament, s'iniciarà el procediment que correspongui.

Seguiment del cas
La presidència de la CIRCA vetllarà perquè se segueixin les mesures proposades. L'Oficina de Serveis de Prevenció durà a terme el seguiment de les mesures correctores que li corresponguin, en constatarà l'adequació i comunicarà a la Comissió l'estat d'implantació.

Finalització de les actuacions
La CIRCA, amb la resolució del rector o rectora, donarà per finalitzat el procés d'investigació i remetrà tot l'expedient a l'Oficina de Serveis de Prevenció perquè l'arxivi i el custodiï.
La presidència de la CIRCA informarà, en la propera sessió del CSS, de la resolució del cas.