Formació

Equip directiu de l'Escola

El Comitè de Direcció és el màxim òrgan de direcció de l'Escola i està integrat pels membres següents:

  • Tres persones que representin a la Universitat Autònoma de Barcelona a l'Escola; essent una d'elles el vicerector que tingui les competències de formació permanent. Una d'aquestes persones serà el director de l'Escola. Actualment, la direcció de l'Escola FUAB Formació l'ostenta la vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent, Dra. Maria Valdés.
  • Un membre nomenat pel Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
  • El/La vicepresident/a executiu/va de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, o persona en qui delegui.
  • El/La director/a tècnic de l'Escola, que actuarà com a secretari/a.


L'Escola tindrà directors dels àmbits d'ensenyament que tinguin un nombre d'estudis suficients que ho aconselli. En concret, en tindrà per aquells àmbits de les escoles actuals de la FUAB que es detallen a continuació:

  • Turisme i Direcció Hotelera (Escola de Turisme i de Direcció Hotelera)
  • Prevenció i Seguretat Integral (Escola de Prevenció i Seguretat Integral)
  • Arxivística i Gestió de Documents (Escola Superior d'Arxivística i de Gestió de Documents).