Formació

Comitè de Direcció

El Comitè de Direcció és el màxim òrgan de direcció de l'Escola i està integrat pels membres següents:

  • Tres persones que representin a la Universitat Autònoma de Barcelona a l'Escola; essent una d'elles el vicerector que tingui les competències de formació permanent. Una d'aquestes persones serà el director de l'Escola. Actualment, la direcció de l'Escola FUAB Formació l'ostenta la vicerectora d'Estudis i Qualitat, Tatiana Rovira.
  • Un membre nomenat pel Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
  • El/La vicepresident/a executiu/va de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, o persona en qui delegui.
  • El/La director/a tècnic de l'Escola, que actuarà com a secretari/a.
 
Nom i cognoms Càrrec Càrrec a l’Escola Correu
Tatiana Rovira Faixa  Vicerectora d'Estudis i Qualitat  Membre del Comitè de Direcció de l'Escola FUAB Formació, persona representant de la UAB Tatiana.Rovira@uab.cat
Xavier Ramos Morilla Vicerector d’Economia  Membre del Comitè de Direcció de l'Escola FUAB Formació, persona representant de la UAB Xavi.Ramos@uab.cat
Maria Espadalé Reballí Vicepresidenta executiva de la FUAB Membre del Comitè de Direcció de l'Escola FUAB Formació Maria.Espadale@uab.cat
Montserrat Masoliver Puig  Vicegerent d’ordenació Acadèmica Membre del Comitè de Direcció de l'Escola FUAB Formació, persona nomenada pel Patronat de la FUAB Montserrat.Masoliver@uab.cat
Maria Espadalé Reballí Directora de Serveis Docents de la FUAB Membre del Comitè de Direcció de l'Escola FUAB Formació, que actua com a Direcció Tècnica de l'Escola Maria.Espadale@uab.cat
Dra. Francisca Blázquez Cano Directora de l'Escola de Postgrau UAB Membre del Comitè de Direcció de l'Escola FUAB Formació Paqui.Blazquez@uab.cat


L'Escola tindrà directors/es dels àmbits d'ensenyament que tinguin un nombre d'estudis suficients que així ho aconselli. En concret, en tindrà per aquells àmbits de les escoles actuals de la FUAB que es detallen a continuació:

  • Turisme i Direcció Hotelera (Escola de Turisme i de Direcció Hotelera)
  • Prevenció i Seguretat Integral (Escola de Prevenció i Seguretat Integral)
  • Arxivística i Gestió de Documents (Escola Superior d'Arxivística i de Gestió de Documents).