Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Requisits d'admissió

Requisits d'admissió

El requisit general per accedir a un màster o un diploma és tenir un títol universitari de grau o equiparable (mínim 180 crèdits ECTS o 3 cursos acadèmics). A sota pots veure quina documentació hauràs de presentar en funció del país on vas obtenir el teu títol.

A més a més d’aquest requisit general, cada màster o postgrau pot establir requisits específics (per exemple: que el teu grau sigui d’un àmbit concret, experiència professional, nivell de llengües, domini de programes informàtics...). Per tal de demostrar que els compleixes, és possible que hagis d’aportar documentació addicional (per exemple: currículum vitae, certificat de nivell d’idiomes, carta de motivació, carta de recomanació...).

A l’apartat “Admissió” de la fitxa de cada màster o postgrau s’especifiquen els requisits i la documentació específica de cada programa. Consulta el catàleg de màsters i postgraus propis UAB.

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari de grau o equiparable (si encara no el tens, consulta l'apartat ''Encara no tinc el títol'' que es troba més a baix en aquest mateix menú deplegable):

 • Un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS)
  o bé:
 • Un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació de l'EEES (mínim 3 cursos acadèmics)

Documentació que has de presentar en format paper:

 • Fotocòpia del teu DNI.
 • Fotocòpia compulsada del teu títol universitari o del resguard. Si vols, pots portar una fotocòpia i l'original i a l'Escola de Postgrau te la compulsem.

Molts programes permeten fer l'admissió online aportant aquesta documentació escanejada. Si obtens l'admissió i et matricules, caldrà que enviïs després la teva documentació compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment amb la documentació compulsada o la original (i te la compulsem nosaltres). Pots fer-ho a la Unitat d'Ordenació Acadèmica, Escola de Postgrau. 

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari de grau o equiparable (si encara no el tens, consulta l'apartat ''Encara no tinc el títol'' que es troba més a baix en aquest mateix menú deplegable):

 • Un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS)
  o bé:
 • Un títol equiparable a una llicenciatura, diplomatura o enginyeria de l'Estat espanyol previ a la implantació de l'EEES (mínim 3 cursos acadèmics)

Documentació que has de presentar en format paper:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o TIE.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial i expedit per les autoritats competents. Si vols, pots portar una fotocòpia i l'original i a l'Escola de Postgrau te la compulsem.
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic oficial i expedit per les autoritats competents, on hi consti el període en anys acadèmics, les assignatures cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes. Si vols, pots portar una fotocòpia i l'original i a l'Escola de Postgrau te la compulsem.
 • S'accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se'n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s'ha de fer càrrec d'aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si ets estranger i fas un curs presencial, has de presentar la fotocòpia del TIE. Si no el tens en el moment de la matrícula, n'hauràs de portar una quan el tinguis.

Molts programes permeten fer l'admissió online aportant aquesta documentació escanejada. Si obtens l'admissió i et matricules, caldrà que enviïs després la teva documentació compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment amb la documentació compulsada o la original (i te la compulsem nosaltres). Pots fer-ho a la Unitat d'Ordenació Acadèmica, Escola de Postgrau. 

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari de grau o equiparable (si encara no el tens, consulta l'apartat ''Encara no tinc el títol'' que es troba més a baix en aquest mateix menú deplegable):

 • Un títol equiparable a un títol universitari de grau EEES (equiparable a mínim 180 crèdits ECTS / 3 cursos acadèmics)

Documentació que has de presentar en format paper:

 • Fotocòpia del teu DNI / TIE / passaport.
 • Fotocòpia compulsada del teu títol universitari oficial, expedit per les autoritats competents i degudament legalitzat. Pots portar una fotocòpia i l'original i a l'Escola de Postgrau te la compulsarem.
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic oficial, expedit per les autoritats competents i degudament legalitzat, on hi consti el període en anys acadèmics, les assignatures cursades, els crèdits obtinguts i qualificacions obtingudes.
 • S'accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se'n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s'ha de fer càrrec d'aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si ets estranger i fas un curs presencial, has de presentar la fotocòpia del TIE. Si no el tens en el moment de la matrícula, n'hauràs de portar una quan el tinguis.

Molts programes permeten fer l'admissió online aportant aquesta documentació escanejada. Si obtens l'admissió i et matricules, caldrà que enviïs després la teva documentació compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment amb la documentació compulsada o la original (i te la compulsem nosaltres). Pots fer-ho a la Unitat d'Ordenació Acadèmica, Escola de Postgrau. 

Més informació sobre la legalització de documents acadèmics:

El títol universitari i l'expedient acadèmic s'han de presentar degudament legalitzats o bé homologats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

La legalització de documents depèn del conveni subscrit entre Espanya i el país expenedor:

 • Resta de països: cal que en els documents hi figurin els segells de:
  • el Ministeri d'Educació del país d'origen del títol
  • el Ministeri d'Afers Exteriors del país d'origen del títol
  • la representació diplomàtica espanyola en aquell país (ambaixades, consolats, ....)

Les persones que no disposen del títol universitari de grau o equivalent, però que l’obtindran abans de l’inici de la docència de l’estudi, poden fer la inscripció i sol·licitar l’Admissió Condicionada adjuntant el següent document. En el cas que, una vegada iniciada la docència de l’estudi, l’alumne no hagi obtingut el títol universitari de grau o equivalent, no es podrà matricular.

Sol·licitud d’Admissió Condicionada

Excepcionalment, en alguns diplomes d’especialització i diplomes d’expert, es podrà autoritzar l'accés a persones sense titulació universitària que puguin acreditar una experiència professional amb un nivell competencial equivalent al nivell de grau, mitjançant un procediment de reconeixement de l’experiència professional. En aquests casos, trobareu els requisits d’accés a la fitxa de cada un dels programes de formació permanent publicats en el nostre web.