Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Quina diferència hi ha entre un màster i un postgrau?

Quina diferència hi ha entre un màster i un postgrau?

Una de les preguntes més habituals en les fires en què participa la UAB o que rebem via email és quina diferència hi ha entre fer un “màster” o fer un “postgrau”. En aquesta pàgina et donem la resposta.

Els estudis universitaris, a l’Estat espanyol, es distribueixen en 3 cicles: el primer cicle és el grau (l’antiga llicenciatura); el segon cicle és el de màster/postgrau; el tercer cicle és el doctorat.

En aquest gràfic pots veure fàcilment la diferència entre uns estudis i altres i la terminologia que fem servir a la UAB per referir-nos als programes de segon cicle:

mapa estudis UAB

Dins el segon cicle, la UAB imparteix màsters, diplomatures de postgrau i cursos d’especialització:

 • Màsters

  Els estudis de màster tenen com a finalitat l’adquisició, per part de l’estudiant, d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a la iniciació en les tasques investigadores. Generalment, els màsters tenen una orientació estratègica que fa que abordin una o diverses disciplines amb un enfocament ampli.
  Els màsters requereixen de 60 a 120 crèdits ECTS, cursats normalment en un o dos anys acadèmics, juntament amb la presentació d’un treball final de màster. S’hi accedeix amb una titulació de grau o equivalent.
  Els estudis de màster estan formats pels màsters oficials i pels màsters propis.

 • Diplomatures de postgrau

  Una diplomatura de postgrau es distingeix per oferir un elevat grau d’especialització i/o actualització en una disciplina o àmbit més concret que un màster, normalment amb una clara orientació professionalitzadora.
  La càrrega lectiva d’aquests estudis és menor que la dels màsters, generalment d’entre 30 i 60 crèdits ECTS.
  Poden permetre l’accés a estudiants sense títol de grau universitari a condició, però, que si superen el programa no podran optar a un títol de diploma de postgrau sinó a un certificat d'aprofitament signat pel rector o rectora de la UAB.

 • Cursos d’especialització

  Els cursos d'especialització estan pensats per oferir una formació encara més específica i especialitzada sobre una matèria molt concreta.
  Es tracta, majoritàriament, de programes de curta durada amb una càrrega formativa que pot anar des d'1 crèdit ECTS en endavant.
  Habitualment no requereixen titulació universitària per a l’accés.


La terminologia referida als estudis de segon cicle pot ser diferent entre una universitat i una altra, o en escoles de negoci i centres formatius de diversa índole. Molt sovint veuràs que es parla genèricament de “postgrau” per referir-se a tots els estudis que hi ha més enllà del grau. En algunes institucions es parla també de “mestratges”, “especialitzacions”, “experts”, “formació contínua” o “formació permanent”.

En resum, les diferències principals són:

 • La diferència principal entre els estudis de segon cicle és l’abast acadèmic. Els màsters són programes d’entre 60 i 120 crèdits ECTS (entre 1 i 2 anys acadèmics), mentre que les diplomatures de postgrau acostumen a tenir entre 30 i 60 ECTS i els cursos d’especialització ofereixen formació a partir d'1 crèdit ECTS.
   
 • Els màsters poden ser oficials o propis. En canvi, no hi ha postgraus oficials: tots els postgraus (diplomatures de postgrau, cursos d’especialització...) són sempre propis.
   
 • Per accedir a un màster cal estar en disposició d’un títol de grau o equiparable. En canvi, per accedir a un postgrau (diplomatures de postgrau, cursos d’especialització...), la coordinació del programa pot permetre l’admissió d’estudiants sense títol de grau però amb experiència professional en l’àmbit.

Més informació:
Màsters i postgraus UAB
Cursos d’especialització UAB