Qualitat docent

El marc VSMA

El Marc VSMA

El Reial Decret 822/2021, d’ordenació dels ensenyaments universitaris, regulen el cicle de vida d’una titulació.
 

VSMA


El Marc VSMA vincula els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de la qualitat de les titulacions oficials a Catalunya, amb els propòsits següents:

  • Garantir una avaluació continuada del funcionament dels ensenyaments.
  • Promoure la cultura de la qualitat i del rendiment de comptes.
  • Donar suport als responsables universitaris en la construcció de la visió estratègica dels ensenyaments.
  • Ajudar a reforçar la transparència, el lideratge i el reconeixement social de la universitat.

El Marc VSMA dóna una visió estructurada i integrada dels quatre processos d'assegurament de la qualitat que se succeiran al llarg del cicle de vida dels ensenyaments.

Nova forma d'elaborar els títols

Les universitats són les que creen i proposen, d'acord amb les regles establertes, els ensenyaments que hagin d'impartir, sense cap subjecció a l'existència d'un catàleg previ establert pel Govern. El funcionament d'una titulació segueix diferents etapes: verificació (o acreditació prèvia), autorització (per part del govern autonòmic), seguiment, modificació i acreditació.

Verificació: avaluació prèvia (ex ante) d’una nova titulació que constitueix la primera etapa del cicle de vida d’una titulació.

Seguiment: anàlisi anual del desenvolupament de la implantació d’una titulació.

Modificació: incorporació de millores fruit del seguiment de la titulació.

Acreditació: avaluació de la qualitat d’una titulació que permet la renovació de l’autorització d’impartiació de la titulació.

Nou instrument de mesura

Els crèdits ECTS. S'adopten els crèdits ECTS com a unitat de mesura que reflecteix els resultats de l'aprenentatge i el volum de treball realitzat per l'estudiantat per aconseguir els objectius establerts en el pla d'estudis.

Normativa i documents

RD 822/2021 d’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat 
Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (VSMA) de títols oficials
Directrius per al desenvolupament del Marc VSMA
Presentació Marc VSMA AQU