Preus dels estudis

Preus dels màsters oficials

El preu dels crèdits (serveis acadèmics) en el cas dels estudis de màster oficial està determinat pels preus que estableix el Consell Social cada curs acadèmic.

Estudis de màster oficial:
 
Màsters professionalitzadors i amb recomanacions
Fora UE

- Advocacia
- Enginyeria Informàtica/Computer Engineering
- Enginyeria de Telecomunicacions/Telecommunications Engineering
- Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
- Psicologia General Sanitària

41,17 €

66 €
Màsters no professionalitzadors
Fora UE

- Anàlisi Econòmica

65,87 €

80 €
- Bioinformàtica / Bioinformatics
- Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
65,87 € 75 €
- Geoinformació 65,87 € 85 €
- Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga - Especialitat Interpretació 65,87 € 100 €
- Gestió Aeronàutica
- Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions
- Recerca i Innovació en Cures Infermeres
- Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
60 € 75 €
- Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut 55 € 75 €
- Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) 56 € 82 €
- Traducció Audiovisual
- Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció
48,11 € 75 €
- Models i Mètodes d'Economia Quantitativa (Erasmus Mundus) 40 € 80 €
- La resta de màsters no professionalitzadors 46,11 € Consulta el simulador de preus.

Informació general

Altres conceptes que pot incloure la teva matrícula


- Gestió d'expedient acadèmic: 69,80 euros.
- Serveis específics i de suport a l'aprenentatge: 70 euros.
- Assegurança escolar: 1,12 euros (si ets menor de 28 anys).
- Assegurança complementària: 4,40 euros.
- Assegurança de mobilitat: 7,91 euros.
- Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat, o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat: 218,15 euros.
- Altres serveis de la UAB (Servei d'Activitat Física, Fundació Autònoma Solidària, etc.).

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

Com a estudiant de la UAB, pots aportar voluntàriament 15 euros, quan formalitzis la matrícula, a la Fundació Autònoma Solidària per a accions de solidaritat i de cooperació al desenvolupament. Per a més informació consulta el web www.uab.cat/fas.

Servei d'Activitat Física (SAF)

Si fas la inscripció al SAF en el moment de la matrícula, pots gaudir de fins a un 40% de descompte sobre el preu habitual per a la comunitat universitària. El cost de l’abonament des del moment de la matrícula fins al 20/09/2020 és de 275 euros. Per a més informació consulta el web del SAF.

Informació sobre els preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Els preus dels estudis propis els fixa el Consell Social, en el cas dels centres propis, i, en el cas dels centres adscrits o vinculats a la UAB, els fixa el mateix centre, després de consultar el Consell Social.

Els centres adscrits i vinculats a la UAB apliquen els preus dels estudis oficials i els preus propis que hagin aprovat, però diferencien els preus públics dels propis en els documents de matriculació. S'ha d'abonar el preu del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials, que són 160 euros.

Normatives

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Preus per a la prestació de serveis acadèmics, administratius i d'altres conceptes