Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Mínors

Què és un mínor?

Un mínor és un itinerari d’universitat organitzat per un centre de la UAB i adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:

  1. S’acredita al SET (suplement europeu al títol).
  2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.
Com sol·licitar-ho?

Pots demanar ser admès a un mínor mitjançant l’enllaç que trobaràs a l’apartat "Inscripció al treball Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors" de la pàgina de serveis i tràmits en línea.

El termini d’inscripció s'estableix cada curs en el calendari acadèmic-administratiu.

Normativa aplicable

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.