Síndica de la Facultat

Síndic


La Síndica de la Facultat de Dret té la missió de tutelar els drets dels membres de la Facultat, i amb aquesta finalitat pot supervisar l’actuació de l’administració universitària. És elegida/t per la Junta de Facultat per un període de quatre anys, i en l’exercici de les seves funcions gaudeix de plena autonomia i imparcialitat.

L’actual Síndica és el Dra. Carolina Gala Durán, que fou escollida per la Junta de Facultat el 12 de febrer de 2020.

Actua d’ofici o a instància de part. Tots els membres de la Facultat de Dret s’hi poden adreçar sol·licitant que actuï en relació amb la queixa que formulin. Les queixes es poden presentar, mitjançant un escrit raonat, a l’adreça sindic.dret@uab.cat


Informe Síndic - Febrer 2017
Informe Síndic - Febrer 2018
Informe Síndic - Desembre 2018
Informe Síndic - Febrer 2020
Informe Síndic - Any 2020