Gestió econòmica

Gestió econòmica


És la responsable de la tramitació dels processos de l'àmbit econòmic de la Facultat.

Les seves funcions són:
• Tramitació dels processos econòmics i comptables del centre (pressupostos, ingressos, despeses, conciliacions de comptes corrents), garantint la correcta aplicació de les normatives.
• Coordinació de la gestió econòmica dels departaments, centres, instituts i serveis adscrits a la Facultat.
• Gestió i custòdia de la documentació econòmica del centre i assegurament de la confidencialitat de les dades i de la informació.
• Formació, assessorament, informació i suport tècnic per a la presa de decisions dels òrgans competents i per a les persones usuàries del seu àmbit.

Gestió Econòmica de la Facultat de Ciències
Responsable: Carmen Pérez

 Telèfon: 93 581 30 81 
Adreça electrònica: MariCarme.Perez@uab.es