Estructura administrativa

Per tal de garantir el suport a la docència i a la recerca que es fa a la Facultat, el centre compta amb el personal d'administració i serveis. Es tracta d'un col·lectiu d'aproximadament cent quinze persones que porten a terme la seva tasca en diferents àmbits de suport administratiu i tècnic a la Facultat.

Les tasques d'administració i organització dels serveis de la Facultat estan coordinades per l'Administració del Centre. L'administrador/a de centre és la persona responsable de la gestió dels serveis universitaris, del personal administratiu i de serveis i de la gestió del pressupost en l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la Gerència.

Sota la seva responsabilitat s'estructuren els serveis bàsics de suport tècnic i administratiu del centre per al desenvolupament de la docència homologada i la recerca de l'àmbit.

Gestió acadèmica
Gestió econòmica
Departaments de la Facultat
Biblioteca d'Humanitats
Suport Logístic i Punt d'Informació
Servei d'Informàtica Distribuïda