Comissió de Docència de Grau

La Comissió de Docència és l’òrgan ordinari de gestió del grau i està presidida pel coordinador o coordinadora de grau. El professorat que n’és membre ha de ser designat per la persona coordinadora del grau. Necessàriament n’ha de formar part un estudiant de cada curs del grau.