Perfil del contractant

Perfil del contractant


El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual del Parc de Recerca UAB d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va entrar en vigor el passat dia 16 de desembre de 2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Al perfil del contractant trobareu informació referent a licitacions en tràmit, alertes de futures contractacions, adjudicacions i formalitzacions, així com les dades de contacte amb els òrgans de contractació.