Comitè Executiu

Comitè Executiu

El Patronat podrà nomenar, d'entre els seus patrons, un Comitè Executiu. Correspon al Comitè Executiu, la Direcció de la Fundació a nivell científic i tècnic. Dura a terme totes les tasques i funcions que li siguin delegades i li encarregui el Patronat.

El Comitè Executiu estarà format per un mínim de quatre i un màxim de set membres, que adoptaran els seus acords per majoria de la meitat més un dels membres assistents -sense comptar fraccions. Serà membre nat, i President del Comitè Executiu, el Director del Parc de Recerca UAB, qui convocarà i conduirà les reunions i portarà les relacions entre el Comitè Executiu i els demés òrgans de la Fundació. Les decisions del Comitè Executiu hauran de ésser aprovades pel Patronat llevat d'aquelles sobre assumptes que hagin estat objecte de delegació per part d'aquest òrgan.

Membres: 
Rosa Maria Sebastián Pérez
Jaume Tintoré Balasch
Joan Manuel Albacete Sancho
Gabriel Masfurroll Lacambra
Lluís Calvo Calvo