Ciències socials i humanitatsEl Campus de la UAB té una gran tradició en la investigació de disciplines humanístiques, que van des de l’economia, la política, la comunicació, l’educació i  la sociologia, fins a la història, l’antropologia, o la filologia. Dins del Parc es troben diferents projectes amb un fort impacte social.


 • Assessorament jurídic.
 • Assessorament en polítiques i plans d’igualtat.
 • Assessorament en responsabilitat social corporativa.
 • Assessorament en campanyes de sensibilització democràtica.
 • Elaboració de plans de reinserció social.
 • Assessorament en polítiques de prevenció de la delinqüència.
 • Assessorament en temes de seguetat i privacitat digital.
 • Modelització dels dret dels usuaris d'internet.

 • Assessorament en mètodes d’aprenentatge.
 • Elaboració de protocols i plans educatius.
 • Assessorament i / o disseny de programes d'intervenció social amb infants i adolescents.
 • Assessorament sobre la integració de les TIC al sistema educatiu.
 • Assessorament en l’ús efectiu de la llengua.
 • Assessorament en polítiques educatives.
 • Formació de formadors.
 • Assessorament psicopedagògic.
 • Disseny, elaboració o edició de materials didàctics i educatius.
 • Disseny i implementació d'activitats educatives.
 • Assessorament i avaluació de processos d’inclusió socioeducativa.

 • Assessorament en el desenvolupament estratègic de les organitzacions.
 • Anàlisi i plans de millora de la productivitat.
 • Assessorament en la optimització de l'assignació de recursos.
 • Estudis d’eficiència d’empreses públiques.
 • Anàlisi de mercats i estudis sectorials.
 • Assessorament en responsabilitat social corporativa.

 • Elaboració d’informes socioeconòmics.
 • Assessorament en polítiques laborals.
 • Estudis sobre participació electoral i política.
 • Assessorament en polítiques internacionals i interculturals.
 • Assessorament en la gestió dels fluxos migratoris.
 • Assessorament, disseny, implementació i/o avaluació de programes d’intervenció social.
 • Assessorament, disseny i/o avaluació de polítiques públiques.
 • Identificació i anàlisi de les xarxes socials i personals.
 • Assessorament sobre ètica en la investigació.
 • Assessorament en el disseny de recerques socials i anàlisi d’enquestes.
 • Disseny de models de desenvolupament local.
 • Assessorament i Informes sobre actituds i valors dels ciutadans.

 • Disseny de models de desenvolupament local.
 • Assessorament en la gestió del territori.
 • Anàlisi de mobilitat del territori.
 • Reconstrucció de paisatges tradicionals-històrics.
 • Estudis i avaluació d'impacte ambiental i econòmic.
 • Disseny de projectes de desenvolupament i sostenibilitat.
 • Sistemes d'informació geogràfica.

 • Assessorament en les relacions socioafectives.
 • Estudis d'impacte psico-social de les innovacions tècniques.
 • Assessorament en processos participatius.
 • Desenvolupament de programari afectiu.
 • Assessorament sobre prevenció de riscos laborals.

 • Assessorament sobre prevenció de riscos laborals.
 • Assessorament per a la prevenció de pràctiques tradicionals perjudicials.
 • Elaboració d’indicadors sobre el nivell de vida de la població.
 • Estudis socials de la salut des d’una perspectiva de gènere.

 • Assessorament i correcció lingüística.
 • Assessorament en comunicació digital.
 • Elaboració de manuals de bones pràctiques sobre diversitat lingüística.
 • Plans de publicitat i optimització dels recursos publicitaris.
 • Tractament automàtic de la informació textual.
 • Assessorament en eines de Traducció Assistida per Ordinador.
 • Creació, accés i anàlisi de bases de dades.
 • Edició de textos, publicacions i/o material divulgatiu.
 • Servei d’informació bibliogràfica.
 • Disseny i producció audiovisual.
 • Elaboració de pautes de lectura crítica.
 • Traduccions jurídica.
 • Construcció d’eines lexicogràfiques.
 • Assessorament en l’edició i traduccions d’obres i textos històrics.
 • Assessorament en la comunicació de grans esdeveniments.
 • Elaboració de pautes de lectura crítica.
 • Formació de formadors de la traducció.
 • Educació i multimèdia.

 • Assessorament històric.
 • Valorització del Patrimoni bibliogràfic i documental.
 • Assessorament en polítiques culturals.
 • Gestió cultural: creació i comissionariat d’exposicions i organització d’ activitats culturals.
 • Edicions de partitures i de CD’s.
 • Assessorament teatral.
 • Assessorament a editorials.
 • Anàlisi tècnica i datació d’obres d’art.