Fins de la Fundació

Fins de la Fundació

  1.  
La Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) té per objecte:
 
  • L’establiment, impuls, posada en marxa, desenvolupament, gestió i explotació d’un parc de recerca, desenvolupament i d’innovació tecnològica i empresarial, sota la denominació “Parc de Recerca UAB”, i integrat per les diferents institucions, empreses, entitats i centres que actualment i en el futur en siguin membres, per tal millorar la gestió del coneixement, especialment a l’àmbit científic, tecnològic i d’innovació i potenciar la transferència del coneixement, i la comunicació i interacció entre universitats, organismes públics d’investigació, empresa i societat en general;
 
  • La coordinació i gestió dels elements singulars i infraestructures que composen el Parc de Recerca UAB (instituts, centres, empreses i serveis científïco-tècnics i formatius), així com la millor estructuració de les relacions i activitats conjuntes entre els grups de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i els Instituts, Empreses i Centres del Parc de Recerca UAB i l’Esfera UAB;
 
  • La promoció de la competitivitat empresarial i l’activitat emprenedora mitjançant el treball amb empreses i el foment de la creació de noves empreses i línies de negoci basades en el coneixement, el perfeccionament tecnològic, i la innovació, amb els objectius de màxima competitivitat, sostenibilitat, ètics i d’excel·lència empresarial; atraure i facilitar l’establiment de centres d’investigació, desenvolupament i innovació científica i tecnològica; assistir als membres en les seves relacions amb el món empresarial i l’entom administratiu;
 
  • Ajudar a empreses i entitats membres a cercar ajuts i incentius a la recerca, desenvolupament, innovació i a la activitat emprenedora;
 
  • Potenciar, amb el perfil públic dels fundadors, i dels demès Centres i Instituts del Parc com a productors de recerca de qualitat i de caràcter innovador, la investigació i innovació com a referent per a empreses innovadores i institucions de recerca, donant serveis de promoció i comunicació de les activitats del Parc de Recerca UAB i l’Esfera UAB;
 
  • La producció, edició, i publicació de tota mena de publicacions en qualsevol format, o suport, així com articles, monogràfics i altres de continguts científic i tecnològic; l’organització de tot tipus d’activitats de formació, seminaris, cursos, exposicions i ponències, i actes similars així com simposis i convencions, per tal de potenciar la difusió de les tasques de recerca i de desenvolupament i innovació tecnològiques i emprenedores dels membres del Parc;
 
  • En general, dur a terme totes aquelles actuacions tendents a afavorir les relacions entre universitat, món empresarial, i societat, dins l’àmbit científic i tecnològic, contribuir-hi al desenvolupament científic tecnològic, econòmic, social i cultural de la societat en general;
 
  • Les esmentades activitats es podran dur a terme bé directament o bé amb altres agents i entitats, mitjançant els actes, contractes i negocis jurídics de tota mena, entre d’altres, acords, convenis, inversions i finançament de les activitats esmentades en que la Fundació pugui prendre part, dins del que sigui permès per la llei que li sigui aplicable en cada moment.
  1.