Serveis de suport a la recerca Suport tècnic a mida

Cercador

Oferta de serveis

 

Servei d'Anàlisi Química (SAQ)

 

La finalitat del Servei d'Anàlisi Química (SAQ) és donar suport a la recerca mitjançant la utilització de la instrumentació analítica amb la qual està dotat. El SAQ realitza anàlisis químiques en multitud de materials, tant en recerca com en control de matèries primeres, assessora en la resolució de problemes analítics, desenvolupa i valida procediments específics per a la resolució de problemes concrets.

 

 

 

Servei d'Estadística Aplicada (SEA)

 

El Servei d’Estadística Aplicada (SEA) ofereix consultoria estadística i assessorament tècnic en relació a l’anàlisi de dades. El SEA ofereix serveis adreçats al desenvolupament de projectes d’innovació i a la transferència de coneixement mitjançant consultoria especialitzada, serveis sota comanda, informes d’expert i formació especialitzada en molts àmbits entre els que destacaríem la bioestadística, la indústria i producció, les ciències socials, les finances i gestió del risc.

 

 

 

Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria (SCAC)

 

El Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria (SCAC) dona suport cientificotècnic en l’àmbit de les biociències, utilitzant la tecnologia de cultius cel·lulars i analitzant i separant diferents poblacions cel·lulars per citometria de flux. A més, som experts en la producció d’anticossos mono i policlonals i en la realització d’immunoassajos. 

 

 

 

Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X (SMiDRX)

 

El Servei de Microscòpia (SM) disposa de la infraestructura necessària per a la majoria d’especialitats científiques experimentals que requereixen la utilització de tècniques de microscòpia òptica avançada i electrònica, indispensables per estudis en camps com la ciència de materials, ciències biomèdiques i nanotecnologia, entre altres.

 

 

 

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN)

 

El Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) té com a objectiu principal realitzar i facilitar l’adquisició, el processament, l’anàlisi i la interpretació de dades espectroscòpiques i d'imatge obtingudes mitjançant tècniques de ressonància magnètica nuclear (RMN).

 

 

 

Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE)

 

El Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE) disposa d’espais, instal·lacions i equipament material i personal amb l’objectiu de donar suport a la recerca que requereix de la utilització d’animals i/o vegetals. Les seves funcions són totes les relacionades amb l’organització i desenvolupament d’estudis amb animals (prèvia autorització del Comitè d’Ètica de la UAB) de diferents espècies, així com del manteniment dels animals.

 

 

 

Servei d'Estabulari (SE)

 

El Servei d'Estabulari de la UAB (SE) es dedica a la producció i manteniment d'animals d'experimentació amb sales per a allotjament de rosegadors (rata, ratolí i hàmster), tant comercials com modificats genèticament. L’estabulari permet portar a terme investigació bàsica i aplicada en diversos camps de la ciència com la neuropsicologia, càncer, fisiologia, toxicologia, psicologia reproducció, clonació, etc.

SE

Dr. Pedro José Otaegui
93 581 14 74
s.estabulari@uab.cat

Pàgina web Servei d'Estabulari (SE)

 

 

 

Servei de Radiacions Ionitzants (SRI)

 

Les funcions principals que té el Servei de Radiacions Ionitzants (SRI) són assessorar, controlar, mesurar i certificar que les instal·lacions radioactives o de radiodiagnòstic dins del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona compleixin la legislació vigent en matèria de protecció radiològica.

 

 

 

Servei de Genòmica i Bioinformàtica (SGB)

 

El Servei de Genòmica i Bioinformàtica (SGB) té com objectiu donar suport científicotècnic en l’anàlisi molecular dels àcids nucleics (DNA, RNA) així com en la interpretació de les dades generades. L’origen de les mostres que s’analitzen pot ser humà, animal, vegetal o microbià i es realitzen tant anàlisis puntuals com projectes globals.

 

 

 

Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules (LLEB)

 

El Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules (LLEB) engloba els equipaments i recursos humans necessaris per a aplicar les tècniques de detecció, anàlisi i quantificació d’àcids nucleics o proteïnes per a l’estudi de mostres obtingudes en el camp de les Biociències.

 

 

 

Servei Planta de Tecnologia dels Aliments (SPTA)

 

El servei planta de tecnologia dels aliments (SPTA) dóna servei de consultoria, assistència i formació tècnica a la comunitat científica i empresarial de l'àmbit de processament alimentari en R+D+I, així com suport en la realització de pràctiques docents reglades amb els equips i les instal·lacions de processament d'aliments de la Planta Pilot.