Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Trams docents estatals i bàsics

A continuació es detalla tota la informació relativa a l’avaluació del complement per mèrits docents estatals i bàsics.

Procediment per a l’avaluació del complement per mèrits docents estatals i bàsics

Convocatòria de reconeixement de l’avaluació docent del professorat per a l’ assignació del complement retributiu consolidable per mèrits de docència estatals o bàsics, per a períodes que finalitzin a 31 de desembre de cada any.

Aquest complement s’estructura en quinquennis amb un nombre màxim de 6 trams.

Per cada tram docent avaluat favorablement s’obté un component per mèrits docents del complement específic, amb un import anual que dependrà del nivell del tram obtingut.

El professorat funcionari (fix o interí) ha de pertànyer a un dels cossos docents següents: catedràtic/a d’universitat, titular d’universitat, catedràtic/a d’escola universitària o titular d’escola universitària.

El professorat contractat (fix o interí) ha de pertànyer a una de les categories següents: catedràtic/a, agregat/da, col·laborador/a permanent o lector/a.

En el moment de sol·licitar l’avaluació de l’activitat docent s’ha de ser professor funcionari o contractat de la UAB amb dedicació a temps complet, o professor de les àrees de ciències de la salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a temps complet.

S’ha d’haver completat, com a mínim, 5 anys de docència a temps complet o període equivalent a temps parcial (comptabilitzat al 50%).

PDI FUNCIONARI

1. El Reial Decret 1086/1989 i la posterior modificació de l’any 2000, Reial Decret 74/2000, són les normatives estatals que emmarquen l’avaluació i el reconeixement de la docència exercida pel professorat funcionari.

2.  Convocatòria estatal de mèrits docents 2020 del professorat funcionari (fix o interí) de la UAB.


PDI CONTRACTAT

1. L'Article 29 del I Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes emmarca l'avaluació de la docència als efectes d’assolir el complement per mèrits de docència, del professorat contractat.

2.  Convocatòria bàsica de mèrits docents 2020 del professorat contractat (fix o interí) de la UAB.

 

1. Anunci de la convocatòria de trams docents estatals i bàsics.
2. Presentació de les sol·licituds del professorat.
3. Gestió de les sol·licituds i de la documentació presentada per part de l’Àrea de Gestió de Persones.
4. Elaboració de l’expedient d’avaluació.
5. Presentació de la proposta d’avaluació a la Comissió de Personal Acadèmic, per a la seva aprovació.
6. Incorporació de les dades a l’expedient del professorat avaluat favorablement i abonament del complement en nòmina.
 

Els efectes econòmics, en cas d’avaluació favorable, seran a 1 de gener de l’any següent de la sol·licitud de l’avaluació.

Del 2 al 18 de desembre 2020, ambdós inclosos

Per tal de presentar la sol·licitud d’avaluació, haureu d’ accedir amb el vostre NIU personal al corresponent enllaç, emplenar els camps necessaris i finalment, validar la vostra sol·licitud.
 
Us recomanem guardar el comprovant de sol·licitud com a garantia de la vostra petició.
 
Professorat funcionari i contractat que sol·licita la primera avaluació.
El professorat de nova incorporació que realitza la primera avaluació, haurà de completar el seu expedient administratiu amb la declaració corresponent de mèrits que acredita, de serveis docents prestats en altres institucions i adjuntar la documentació corresponent d’aquests serveis al mateix formulari, seguint les instruccions que figuraran en aquest.
Formulari de sol·licitud

Professorat funcionari i contractat amb trams docents anteriors que sol·licita un nou període.
El professorat funcionari o contractat que ja tingui reconeguts anteriorment trams docents i que li correspongui una nova avaluació, rebrà l'anunci de la convocatòria al seu correu electrònic institucional, i podrà presentar la sol·licitud seguint les instruccions que figuraran en aquest.
Formulari de sol·licitud

 

Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic aprovar les propostes d’avaluació dels trams docents estatals i bàsics del personal docent i investigador funcionari i laboral.

CPA 09.03.2021:

Acord 012/2021

Resolucions favorables de l'avaluació de trams docents estatals i bàsics 2020.

Els efectes econòmics d'aquesta convocatòria s'aplicaran a la nòmina del mes d'abril amb els corresponents efectes retroactius.

Resolucions desfavorables de l'avaluació de trams docents estatals i bàsics 2020.

 

Unitat de Personal Acadèmic
Àrea de Gestió de Persones
Correu electrònic: upac.administracio@uab.cat