Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Trams de recerca estatals

A continuació es detalla el procediment per a l'avaluació del complement per mèrits de recerca estatals.

Procediment per a l’avaluació del complement per mèrits de recerca estatals

La Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI)  realitza l'avaluació de l'activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques del CSIC, amb l'objecte que els sigui reconegut un complement de productivitat. L'avaluació es porta a terme anualment i, per obtenir el complement de productivitat, els investigadors han de sotmetre a avaluació els treballs científics realitzats durant un període no inferior a sis anys.
 
Per a la realització de les avaluacions, la CNEAI compta amb Comitès Assessors, formats per experts que efectuen l'estudi tècnic dels expedients. La CNEAI pot nomenar també a altres experts per actuar en àrees específiques o per a altres comeses.
 
El complement s’estructura en sexennis,  amb un nombre màxim de 6 trams.
Per cada tram de recerca avaluat favorablement s’obté un component per mèrits de recerca del complement específic,  amb un import anual que dependrà del nivell del tram obtingut.

Tindrà dret a sol·licitar l'avaluació de la seva activitat investigadora qui tingui la condició de funcionari de carrera o interí pertanyent a un dels següents cossos docents universitaris:

-Catedràtics d'Universitat
-Professors Titulars d'Universitat
-Catedràtics d'Escola Universitària
-Professors Titulars d'Escola Universitària


Els funcionaris dels cossos docents universitaris que es trobin en situació de comissió de serveis o serveis especials podran presentar a avaluació la seva activitat investigadora, malgrat els drets econòmics no es faran efectius fins el moment del seu reingrés a la universitat en règim de dedicació a temps complet.

Els funcionaris dels cossos docents universitaris que tinguin la condició de supernumerari o es trobin en situació d’excedència voluntària, prestant serveis en una universitat legalment reconeguda, podran sol·licitar l’avaluació de la seva activitat investigadora, malgrat els corresponents efectes econòmics no s’iniciaran fins el moment del reingrés a una universitat pública en règim de dedicació a temps complet.

Els funcionaris dels cossos docents universitaris que presten serveis a la universitat en règim de dedicació a temps parcial podran sol·licitar l’avaluació de la seva activitat investigadora, malgrat els corresponents efectes econòmics es generaran només a partir del moment en que passin a prestar serveis a la universitat en règim de dedicació a temps complet.

El professorat abans mencionat ha de trobar-se en qualsevol de les següents situacions:

a) Aquells que l’últim tram avaluat positivament finalitza el 31 de desembre de 2014 o hagi finalitzat en anys anteriors.

b) Aquells que mai s’han presentat anteriorment i compleixen un mínim de sis anys avaluables el 31 de desembre de 2020.

c) Aquells a qui no se’ls ha reconegut el seu últim tram d’avaluació normal i aquest finalitzi el 31 de desembre de 2017 o en anys anteriors. Els sol·licitants que es trobin en aquesta situació podran construir un nou període, de sis anys, amb alguns dels anys ja avaluats negativament en l’últim tram d’investigació presentat i, al menys, tres anys posteriors al mateix. En cas d’avaluació negativa anterior de dos o més trams presentats conjuntament, el nou sexenni es formarà únicament amb anys propis de l’últim tram d’investigació.

1. Publicació anual a BOE de la convocatòria de trams de recerca estatals, per part de la CNEAI.
2. Màxima difusió de la convocatòria al professorat de la UAB.
3. Elaboració de les certificacions de fulls de serveis per als sol·licitants.
4. Presentació de la sol·licitud de la convocatòria a la CNEAI, per part del professorat.
5. Realització de l’avaluació de recerca per la CNEAI.
6. Remissió de la resolució de l’avaluació al professorat i comunicació de les resolucions favorables a la universitat.
7. Revisió administrativa de les dades enviades per la CNEAI.
8. Incorporació de les dades a l’expedient del professorat avaluat favorablement.
9. Abonament del complement en nòmina.

DESEMBRE A GENER            FEBRER A JUNY JULIOL SETEMBRE
PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL BOE
ELABORACIÓ CERTIFICACIONS SERVEIS
PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
AVALUACIÓ EXPEDIENTS PER LA CNEAI RESOLUCIONS AVALUACIÓ INCORPORACIÓ DEL TRAM FAVORABLE
ABONAMENT EN NÒMINA

Els efectes econòmics, en cas d’avaluació favorable, serà a 1 de gener del 2021.

Enllaç amb la taula retributiva publicada per la Unitat de Nòmines de l'Àrea de Gestió de Persones de la UAB.

des de  l’11 fins al 31 de gener de 2021.

Ampliació del termini, fins al dia 8 de febrer, inclòs.

Unitat de Personal Acadèmic
Àrea de Gestió de Persones
Correu electrònic: upac.administracio@uab.cat