Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Trams de recerca autonòmics

A continuació es detalla el procediment per a l'avaluació del complement per mèrits de recerca autonòmics.

Procediment per a l’avaluació del complement per mèrits de recerca autonòmics

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), avalua directament els mèrits de recerca, notifica el resultat de l'avaluació a les persones interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el consell de govern pugui formular la proposta d'assignació al consell social.

Els mèrits de recerca s'avaluen per trams, cadascun dels quals ha d'estar format per sis anys de recerca, entenent per any un any natural complet (de l'1 de gener al 31 de desembre, o fraccions anuals iguals o superiors a vuit mesos). Per percebre el complement per mèrits de recerca, el règim de dedicació ha de ser a temps complet. Tanmateix, l'avaluació del complement de recerca també es pot sol·licitar tot i que el contracte vigent sigui a temps parcial. El nombre màxim de sexennis és de sis trams. Per cada tram de recerca avaluat favorablement s’obté un component per mèrits de recerca del complement específic, amb un import anual que dependrà del nivell del tram obtingut.

Des de l'any 2011, el personal docent i investigador funcionari i contractat que sol·licita l'avaluació dels mèrits de recerca pot demanar l'avaluació del tram de recerca i transferència de tecnologia. Per fer-ho, és necessari que la persona sol·licitant hagi obtingut amb caràcter previ a la convocatòria, l'avaluació positiva d'almenys un tram de la seva activitat de recerca. Qui estigui interessat en demanar aquesta avaluació ho ha d'indicar en el full de sol·licitud.
 

PDI funcionari universitats públiques

Es pot presentar a l'avaluació de l'activitat investigadora el personal docent i investigador funcionari de carrera o interí integrat en algun dels cossos docents universitaris següents:

• Catedràtic d'universitat
• Professorat titular d'universitat
• Catedràtic d'escola universitària
• Professorat titular d'escola universitària


PDI contractat universitats públiques

Es pot presentar a l'avaluació de l'activitat investigadora el personal docent i investigador contractat fix o interí a les universitats públiques catalanes en alguna de les categories de professorat següents:

• Catedràtic
• Professorat agregat
• Professorat col·laborador permanent que estigui en possessió del títol de doctor
• Professorat lector

La primera vegada que una persona fa avaluar la seva activitat de recerca ha de determinar l'any a partir del qual sol·licita l'avaluació. L'activitat realitzada amb anterioritat a la data que fixi no es tindrà en compte en avaluacions posteriors. Així mateix, la primera vegada es pot optar per l'avaluació normal dels trams de recerca, per l'avaluació única o per totes dues en sol·licituds diferents, una per a cada modalitat d'avaluació.
 

 

La LUC i el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, regulen i estableixen les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, en el marc de les disponibilitats pressupostàries. Aquests complements es concreten en una quantia anual individual i consolidable que assigna el consell social de cada universitat, a proposta del consell de govern respectiu, i amb l'avaluació favorable prèvia d'AQU Catalunya.

RESOLUCIÓ EMC/3425/2020 de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020.

Criteris publicats al DOGC (29/12/2020).

1. Publicació anual al DOGC de la convocatòria de trams de recerca autonòmics, per part de l’AQU Catalunya.

2. Màxima difusió de la convocatòria al professorat de la UAB.

3. Elaboració de les certificacions de fulls de serveis per als sol·licitants que ho necessitin.

4. Presentació de la sol·licitud de la convocatòria a l’AQU, per part del professorat.

5. Realització de l’avaluació de recerca per l’AQU.

6. Remissió de la resolució de l’avaluació al professorat i comunicació de les resolucions favorables a la universitat.

7. Revisió administrativa de les dades enviades per l’AQU.

8. Presentació d’informe econòmic al Consell de Govern i posteriorment, al Consell Social, per a la seva autorització.

9. Incorporació de les dades a l’expedient del professorat avaluat favorablement.

10. Abonament del complement en nòmina.
 

Els efectes econòmics, en cas d’avaluació favorable, serà a 1 de gener de l’any en el que es fa la sol·licitud.

Les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora s'han de presentar en els períodes següents:

PDI contractat:

  • Convocatòria 2021: del 13 de gener de 2021 al 5 de febrer de 2021, ambdós inclosos.


PDI funcionari:

  • Convocatòria 2021: del 28 de juny de 2021 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

 
El resultat de l'avaluació de l'activitat investigadora es notificarà a l'interessat en el termini màxim de sis mesos des de l'obertura de les convocatòries.

Per garantir la confidencialitat de tots els participants, AQU Catalunya no comunicarà els resultats de l'avaluació per telèfon.

Documentació

Nou!
A partir de 2020 la tramitació electrònica és obligatòria i per tramitar les sol·licituds heu de disposar d'una identitat digital o electrònica vàlida.

Un cop heu enviat la sol·licitud a tramitar i heu rebut l'acusament de rebuda amb l'ID de la tramitació, podeu adjuntar la documentació i fer el pagament de la taxa corresponent (si escau) a través de La Meva Carpeta de Tràmits Gencat. El termini per fer-ho és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud:

a) Per a funcionaris que hagin sotmès la seva activitat investigadora a l'avaluació de la CNEAI i aquesta avaluació sigui positiva:

  1. DNI o passaport. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA). 
  2. Avaluació CNEAI. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de totes les dades relatives a l'avaluació sobre el període sol·licitat a la Comisión Nacional de Evaluación de la Activitat Investigadora (CNEAI) o a l'organisme responsable de l'avaluació dels sexennis de recerca.
    NOTA:Si el sol·licitant autoritza a fer la consulta, NO cal adjuntar el document de resolució.

b) Per a la resta de casos: 

1. CV abreujat (Selecció de les cinc millors aportacions).

- Un cop enviat el formulari de sol·licitud, rebreu un correu electrònic amb un enllaç al formulari web que permet carregar les vostres aportacions de forma automatitzada si aquestes estan disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya. Alternativament, també les podeu introduir de manera manual.

- En cas que vulgueu actualitzar les vostres dades al Portal de la Recerca de Catalunya, consulteu aquest enllaç: https://portalrecerca.csuc.cat/feedback

-Per a més informació, cliqueu aquí.

2. CV complet (de tota la trajectòria). Model normalitzat que cal emplenar i enviar a través de Tràmits Gencat. A l'enllaç trobareu una Guia de bones pràctiques per a la confecció del CV d'AQU Catalunya.

3. DNI o passaport. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.

4. Full de serveis actualitzat. Per sol·licitar el certificat del full de serveis, ho podeu fer a través de la intranet (cal identificar-se amb el NIU).

5. Vinculació. Per acreditar la vinculació que no figura al full de serveis, s'han d'adjuntar els contractes, nomenaments o credencials de becari on consti la vinculació amb la institució d'educació superior. En el cas que en l'objecte del contracte o en els documents acreditatius de la vinculació no es faci referència expressa al fet que hagi desenvolupat activitats de recerca i/o docència, la persona sol·licitant haurà d'aportar la documentació següent: la memòria de recerca de la institució on hi consti el seu nom; un certificat amb les tasques realitzades (emès per la institució on es demostri que s'han realitzat tasques de docència i/o de recerca) i les publicacions derivades del període en què hagi treballat en aquesta institució.

Enllaç a la pàgina web de l'AQU Catalunya.

Trobareu tota la informació relativa a aquest tràmit al següent enllaç: Tràmits Gencat.
Podeu sol·licitar l'avaluació o el reconeixement des d'aquest enllaç: Sol·licitar l'avaluació.

 

 

Unitat de Personal Acadèmic
Àrea de Gestió de Persones
Correu electrònic: upac.administracio@uab.cat