Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Comunicar una baixa per malaltia

A continuació es detalla tota la informació del servei de comunicacions de baixa, confirmació o alta per IT.
Si voleu fer arribar una notificació de baixa a la Unitat de Nòmines, ho podeu fer directament a través del correu electrònic.

Procediment per enviar les comunicacions de baixa, confirmació o alta que es derivin d’una incapacitat temporal

L’article 169 de la Llei General de la Seguretat Social (RDL 8/2015, de 30 d’octubre) defineix la incapacitat temporal (a partir d’ara IT) com la baixa que sigui deguda a una malaltia comú o professional i accident, de treball o no, sempre que el treballador rebi assistència sanitària de la Seguretat Social o mútua i el metge determini que no pot treballar.

Quan es produeix una situació d’IT s’emet una notificació que ha de ser comunicada a l’empresa dins els terminis que exposarem més endavant.  

Existeixen tres tipus de notificacions:

1. Notificació de baixa: el metge, ja sigui de l’INSS en cas de malaltia comú o de Mútua en cas d’accident de treball, emet el comunicat de baixa un cop realitzada l’exploració del treballador. Si considera que es tracta d’un procés de curta durada ja emetrà el comunicat d’alta i de baixa.
 
2. Notificació d’alta: independentment de la durada prevista de la baixa, el metge emetrà l’alta quan es doni un dels supòsits següents:
 
·         Curació o millora que permeti dur a terme les tasques habituals.
·         Supòsit d’incapacitat permanent.
·         Inici de situació de maternitat.
·         Incompareixença del treballador a les revisions mèdiques previstes.
 
3. Notificacions de confirmació: el metge els emetrà seguint els criteris següents:
 
·         En processos d’una durada estimada com a curta (de 5 a 30 dies naturals), la primera notificació s’expedirà en un màxim de 7 dies naturals des de la data de la baixa, i la segona i successives notificacions s’expediran cada 14 dies naturals com a màxim.
·         En processos d’una durada estimada com a mitja (de 31 a 60 dies naturals), la primera notificació s’expedirà en un màxim de 7 dies naturals des de la data de la baixa, i la segona i successives notificacions s’expediran cada 28 dies naturals com a màxim.
·         En processos d’una durada estimada com a llarga (de 61 o més dies naturals), la primera notificació s’expedirà en un màxim de 14 dies naturals des de la data de la baixa, i la segona i successives notificacions s’expediran cada 35 dies naturals com a màxim.

El metge entregarà dues còpies de la notificació al treballador, una per l’interessat i una altra per l’empresa. El treballador està obligat a presentar les notificacions en els terminis següents:

·         Notificacions de baixa i confirmació: termini màxim de 3 dies contats a partir de la data d’emissió.
·         Notificacions d’alta: termini màxim de 24 hores contades a partir de l’emissió. 

El règim retributiu el personal depenent de la Generalitat està equiparat amb el personal al servei de l’Administració general de l’Estat.
 
L’acord de la Mesa d’Universitats del 6 de novembre de 2018 estableix que totes les incapacitats temporals que tinguin lloc a partir del 19 d’octubre es complementaran fins al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior al de causar-se la incapacitat.


  1. Emissió de la notificació d’alta, confirmació o baixa per part del metge.
  2. Enviament de la notificació via correu electrònic a la Unitat de Nòmines per part del treballador.
  3. Comunicació a l’INSS, per part de la Unitat de Nòmines.

Unitat de Nòmines
Telèfon: 93 581 10 69
Correu electrònic: seguretat.social@uab.cat