Cercador

Oferta de serveis

 

Laboratori d'Informaciˇ GeogrÓfica i de Teledetecciˇ (LIGIT)

 

El LIGIT es dedica, principalment, al tractament informàtic de la informació geogràfica (tant cartogràfica com alfanumèrica). La seva tasca consisteix en produir informació del territori i organitzar-la en sistemes d'informació geogràfica per tal de facilitar la consulta, gestió i anàlisi territorial, a través d’aplicacions de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) multiplataforma (desktop, web i apps).

 

 

 

Servei d'AnÓlisi QuÝmica (SAQ)

 

La finalitat del Servei d'Anàlisi Química (SAQ) és donar suport a la recerca mitjançant la utilització de la instrumentació analítica amb la qual està dotat. El SAQ realitza anàlisis químiques en multitud de materials, tant en recerca com en control de matèries primeres, assessora en la resolució de problemes analítics, desenvolupa i valida procediments específics per a la resolució de problemes concrets.

 

 

 

Servei d'EstadÝstica Aplicada (SEA)

 

El Servei d’Estadística Aplicada (SEA) ofereix consultoria estadística i assessorament tècnic en relació a l’anàlisi de dades. El SEA ofereix serveis adreçats al desenvolupament de projectes d’innovació i a la transferència de coneixement mitjançant consultoria especialitzada, serveis sota comanda, informes d’expert i formació especialitzada en molts àmbits entre els que destacaríem la bioestadística, la indústria i producció, les ciències socials, les finances i gestió del risc.

 

 

 

Servei de Cultius CelĚlulars, Producciˇ d'Anticossos i Citometria (SCAC)

 

El Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria (SCAC) dona suport cientificotècnic en l’àmbit de les biociències, utilitzant la tecnologia de cultius cel·lulars i analitzant i separant diferents poblacions cel·lulars per citometria de flux. A més, som experts en la producció d’anticossos mono i policlonals i en la realització d’immunoassajos. 

 

 

 

Servei de Difracciˇ de Raigs X (SDRX)

 

El Servei de Difracció de Raigs X disposa de la infraestructura i dels coneixements necessaris per a l’aplicació de la caracterització estructural per difracció de raigs X a l’estudi dels sòlids, tant de pols com de monocristall. Les àrees d’aplicació habituals són la geologia, química, física, bioquímica i ciència dels materials encara que ocasionalment també arqueologia, medicina, etc.

 

 

 

Servei de Microsc˛pia (SM)

 

El Servei de Microscòpia (SM) disposa de la infraestructura necessària per a la majoria d’especialitats científiques experimentals que requereixen la utilització de tècniques de microscòpia òptica avançada i electrònica, indispensables per estudis en camps com la ciència de materials, ciències biomèdiques i nanotecnologia, entre altres.

 

 

 

Servei de RessonÓncia MagnŔtica Nuclear (SeRMN)

 

El Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) té com a objectiu principal realitzar i facilitar l’adquisició, el processament, l’anàlisi i la interpretació de dades espectroscòpiques i d'imatge obtingudes mitjançant tècniques de ressonància magnètica nuclear (RMN).

 

 

 

Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE)

 

El Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE) disposa d’espais, instal·lacions i equipament material i personal amb l’objectiu de donar suport a la recerca que requereix de la utilització d’animals i/o vegetals. Les seves funcions són totes les relacionades amb l’organització i desenvolupament d’estudis amb animals (prèvia autorització del Comitè d’Ètica de la UAB) de diferents espècies, així com del manteniment dels animals.

 

 

 

Servei d'Estabulari (SE)

 

El Servei d'Estabulari de la UAB (SE) es dedica a la producció i manteniment d'animals d'experimentació amb sales per a allotjament de rosegadors (rata, ratolí i hàmster), tant comercials com modificats genèticament. L’estabulari permet portar a terme investigació bàsica i aplicada en diversos camps de la ciència com la neuropsicologia, càncer, fisiologia, toxicologia, psicologia reproducció, clonació, etc.

SE

Dr. Pedro José Otaegui
93 581 14 74
s.estabulari@uab.cat

PÓgina web Servei d'Estabulari (SE)

 

 

 

Unitat TŔcnica de Protecciˇ Radiol˛gica (UTPR)

 

Les funcions principals que té la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR) són assessorar, controlar, mesurar i certificar que una instal·lació radioactiva o de radiodiagnòstic compleix la legislació vigent en matèria de protecció radiològica. La UTPR dóna cobertura legal a instal·lacions, laboratoris i/o equips que d’alguna manera realitzen algun tipus d’activitat radioactiva i està autoritzada pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per actuar en tot l'estat espanyol.

 

 

 

Servei de Prote˛mica i de Biologia Estructural (SePBioEs)

 

El Servei de Proteòmica i Biologia Esctructural (sePBioEs) ofereix serveis de disseny, producció i caracterització funcional i cristal·logràfica de proteïnes per tècniques de biologia molecular, enginyeria genètica, reconeixement de DNA, sistemes d’expressió heteròloga i cristal·lografia de raig X. El servei cobreix l’àrea de la Biotecnologia i de la Biologia Estructural relacionada amb l’ús de proteïnes recombinats per a la recerca bàsica orientada a la R+D+I tecnològica.

 

 

 

Servei de Gen˛mica i BioinformÓtica (SGB)

 

El Servei de Genòmica i Bioinformàtica (SGB) té com objectiu donar suport científicotècnic en l’anàlisi molecular dels àcids nucleics (DNA, RNA) així com en la interpretació de les dades generades. L’origen de les mostres que s’analitzen pot ser humà, animal, vegetal o microbià i es realitzen tant anàlisis puntuals com projectes globals.