La Fundació UAB

Documents administratius

Per a la correcta unificació i identificació dels documents administratius i institucionals dins de l'entorn FUAB, s'han dissenyat les següents plantilles descarregables (format .docx): 

Verticals


•  Plantilla FUAB i UAB
•  Plantilla FUAB, FUABformació i UAB
•  Plantilla FUABformació i UAB
•  Plantilla FUABformació i Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
•  Plantilla FUABformació i Escola de Prevenció i Seguretat Integral
•  Plantilla FUABformació i Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Horitzontals

•  Plantilla FUAB i UAB