Cursos d'especialització Més de 400 cursos per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Tipus de visat

Tipus de visats

Els ciutadans extracomunitaris que vulguin estudiar a l'Estat espanyol han de regularitzar la seva situació legal, depenent de la durada de l'estada.

Mobilitat UE: Els ciutadans extracomunitaris que vulguin estudiar a la UAB que tinguin un permís d'estudis vàlid en un altre país europeu si us plau consulteu els tràmits de regularització aquí.

Estada de fins a tres mesos

1) La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex II els països els ciutadans dels quals estan exempts de l'obligació de tramitar un visat per a estades de fins a tres mesos. Aquests han de complir els requisits legals inclosos al Codi Schengen i, en cas que necessitin allargar l'estada, ho poden sol·licitar per a un màxim de tres mesos més. Per a més informació, consulteu els fulls informatius del Portal d'Immigració.

2) La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex I els països els ciutadans dels quals han de tenir un visat d'estada (tipus C) per entrar a l'Espai Schengen. Per a més informació, consulteu el web del Ministeri de l'Interior. 

Estades de fins a sis mesos

Hi ha visats (tipus D) per estudis que permeten l'estada a l'Estat espanyol per a períodes de fins a 180 dies. Aquest tipus de visat no permet tramitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE), però hi consta un número d'identitat per a estrangers (NIE).

Estades superiors a sis mesos

Els ciutadans que vulguin fer estades per estudis a Espanya per més de sis mesos han de tramitar un visat per estudis de tipus D obert. Aquest tipus de visat és vàlid per a tres mesos i es disposa d'un mes des de l'entrada a l'Espai Schengen per sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE). Per a més informació, consulteu l'apartat d'autorització d'estada.

L'autorització d'estada per estudis és un permís d'estada temporal vàlid per al temps que duri l'estada d'estudis a l'Estat espanyol. El permís es concedeix per a un màxim d'un any acadèmic i es renova anualment, sempre que els estudis no hagin finalitzat i es demostri un bon aprofitament del curs anterior. El document és el títol que demostra el dret legal de la persona titular a quedar-se al país.

En entrar a la Unió Europea es disposa d'un màxim de 30 dies naturals per començar el procés de sol·licitud de la TIE. A aquest efecte, és imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta d'embarcament) o que s'obtingui el segell d'entrada a la Unió Europea en el passaport en el moment de travessar les duanes.

El visat es pot sol·licitar al consolat o ambaixada espanyols més propers a la localitat de la persona interessada.

Nota important: tot document públic estranger s'ha de legalitzar prèviament i ha d'estar traduït al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud.

Per obtenir més informació, consulteu el fulls informatius del Portal d'Immigració.

Pèrdua o robatori del visat:
Si has perdut el visat has d'enviar una còpia de la denúncia del robatori o pèrdua (preferentment en espanyol o anglès) per correu a:

MINISTERIO DE ASUNTO EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Sección Visados
C. Ruiz de Alcorcón, 5
28071 Madrid

Hi has d'incloure les teves dades personals, un domicili on vulguis que t'enviïn la confirmació del visat i una adreça de correu electrònic si vols que t'avancin una còpia d'aquesta confirmació.

Autorització inicial per a ciutadans extracomunitaris amb estada regular a Espanya

El permís d’estada per estudis inicials és un procediment pel qual s’autoritza a la persona de nacionalitat extracomunitària en situació regular a Espanya  a obtenir un permís d’estada per estudis.

S’ha de presentar la sol·licitud amb una antelació mínima d’un mes abans de la data d’expiració de la seva situació de regularitat.

Requisits
 • No ser ciutadà de la UE.
 • Estar a Espanya en situació regular.
  • Si es disposa d’un visat de curta durada(màxim 90 dies) o en el seu defecte, es disposen dels 90 dies d’estada a l’espai Schengen sense visat, s’haurà de procedir a la tramitació del permís d’estada per estudis dins dels primers 60 dies de l’estada de curta durada.
  • Si es disposa d’un permís de residencia i treball, s’haurà de tramitar el permís d’estada per estudis, al menys, 30 dies abans de la caducitat del seu permís de residència i treball.
 • No tenir prohibida la entrada en territori Espanyol.
 • Tenir mitjans econòmics suficients.
 • Disposar d’assegurança mèdica pública o privada d’una companyia que estigui autoritzada a operar a Espanya.
 • Ser admès en un centre d’estudis superiors a Espanya per a participar en un programa a temps complet. La càrrega acadèmica considerada per a aquesta condició és de 60 crèdits o, al menys, 20 hores setmanals.
Documentació
 • Formulari oficial EX00.
 • Còpia de totes las pàgines del passaport.
 • Segell o declaració d’entrada a la UE. 
 • Carta d'admissió o matrícula UAB
 • Contracte d’una assegurança mèdica.
 • Mitjans econòmics suficients par a la seva estada. (Consultar la taula de valors).
  • Extracte bancari amb segell de l'entitat. Si l’extracte és d’un país estranger haurà de traduir-se oficialment per traductor jurat.
  • Certificat notarial d'un familiar el qual es comprometi a sustentar l’estada d l’estudiant (legalitzat i traduït per traductor jurat).

Per a estades superiors a 6 mesos.

 • Certificat d’antecedents penals (legalitzat i traduït per traductor jurat al castellà).
 • Certificat mèdic que certifiqui que no es pateix cap malaltia que pugui tenir repercussions públiques.
Procediment

Hauran d’entregar-se tots els documents escanejats en PDF a l’oficina del International Support Service (international.support@uab.cat). La nostra oficina se’n carregarà de presentar per via telemàtica els documents, i quan obtingui resposta, de comunicar al interessat la resolució.