Qualitat docent

Màsters

Estructura dels màsters

Màsters universitaris verificats

Els estudis de màster universitari tenen com a finalitat que l’estudiant obtingui una formació avançada orientada a l’especialització acadèmica, l’especialització professional o a la iniciació en les tasques de recerca. El títol oficial que s’obté en acabar aquests estudis és el de màster universitari en T per la Universitat Autònoma de Barcelona, on T és el nom del màster.
 
Depenent de la participació o no d’altres universitats o centres de recerca, els màsters poden ser:

  • Màsters organitzats i impartits completament per la UAB.
  • Màsters interuniversitaris, organitzats conjuntament per la UAB i altres universitats. Pel que fa a aquests màsters, cal dedicar una atenció especial als màsters Erasmus Mundus, organitzats per les universitats dins el programa del mateix nom de la Unió Europea.
 Per a poder accedir als estudis oficials de màster, cal tenir:
  • un títol universitari oficial espanyol, o
  • un títol expedit per una institució d’ensenyament superior de l’EEES que permeti, en el país d’expedició, l’accés als ensenyaments de màster, o
  • un títol de sistemes educatius aliens a l’EEES, sense necessitat d’una homologació prèvia, sempre que es demostri que els estudis cursats tenen un nivell de formació equivalent als títols oficials espanyols i que permeten, en el país d’expedició, l’accés a ensenyaments de màster; l’accés per aquesta via no suposa el reconeixement ni l’homologació del títol previ, encara que el títol de màster té plena validesa oficial.
Cada màster estableix els procediments i requisits necessaris per a l'admissió final als estudis. Així, a banda del requisit de tenir una titulació oficial, és possible que hi hagi altres condicions o criteris de selecció addicionals. A més, en funció de la formació prévia de l'estudiant, la coordinació del máster podrà establir la necessitat de cursar complements de formació
 
Crèdits i estructura del programa formatiu

Per a obtenir el títol de màster l’estudiant ha de superar, com a norma general, un total de 60, 90 o 120 crèdits, distribuïts en 2, 3 o 4 semestres, respectivament. Els màsters s’estructuren en mòduls de 6, 9, 10, 12 o 15 crèdits i culminen amb un treball de final de màster d’entre 6 i 15 crèdits, que ha de ser defensat públicament.
 
L’estructura del màster preveu com a mínim 15, 18 o 30 crèdits de caràcter obligatori (exclosos els corresponents al treball de final de màster), per als màsters de 60, 90 o 120 crèdits, respectivament.
 
El màster pot configurar-se en diferents especialitats. En aquest cas, a més dels crèdits obligatoris comuns (15, 18 o 30), el màster inclou com a mínim 9, 12 o 18 crèdits de caràcter obligatori per cada especialitat (exclosos els corresponents al treball de final de màster), per als màsters de 60, 90 o 120 crèdits, respectivament.