Qualitat docent

Preguntes freqüents sobre l'enquesta d'avaluació de l'actuació docent - Estudiants

És l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels estudiants sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula, i al mateix temps permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions.

S'adreça als estudiants matriculats d'assignatures de Grau i/o de mòduls de Màster universitari.

A l'Enquesta d'Avaluació de l'Assignatura / Mòdul es pregunta respecte l'estructura i programació de l'assignatura/mòdul, el material emprat, el contingut del curs, etc., mentre que l'Enquesta d'Avaluació de l'Actuació docent del professorat avalua l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula.

L'enquesta es programa al final de la docència de cada semestre: el mes de desembre per a la docència impartida al primer semestre (assignatures-grups semestrals), i el mes de maig per a la docència impartida al segon semestre (assignatures-grups semestrals) i la docència anual (assignatures-grups anuals).

Les assignatures-grup classificades com de docència anual, se seleccionen al segon semestre.

S'han de complir dos criteris:

Criteri 1: Per que l'aplicació seleccioni un docent, aquest ha d'haver impartit com a mínim 10 hores de docència.

Criteri 2: El grup-assignatura de Teoria ha d'haver rebut un mínim de 15 hores de docència.

Exemples:
  1. Si el docent que ha superat el criteri 1 és l'únic que imparteix docència a aquest grup-assignatura de "Te ", per ser seleccionat definitivament ha d'haver impartit un mínim de 15 hores de docència a aquest grup d'alumnes.
  2. Si aquest grup rep docència de dos professors i tots dos compleixen el criteri 1, els dos professors quedaran seleccionats ja que el grup haurà rebut un total de 20 hores de docència, de manera que es compliria el Criteri 2.
  3. Si aquest grup rep docència de dos professors, i un d'ells ha impartit 10 hores de docència i l'altre només 5 hores, el primer professor quedarà seleccionat definitivament ja que es compleix el criteri 1 i el criteri 2 (el grup haurà rebut un total de 15 hores de docència), però el segon professor no quedarà seleccionat per a l'enquesta.

Entren en la selecció de l'enquesta aquelles assignatures/mòduls-grup-professor de tipologia docent TE-Teoria i que compleixen la resta de requisits.

L'enquesta es presenta en català, castellà i anglès.

Els estudiants reben un correu electrònic informant-los del termini habilitat per a respondre-les i recordatoris en el decurs del període de resposta establert. Al Web de la UAB i dels centres també es fa públic el termini de resposta.

Cada enquesta que els estudiants han de respondre s'identifica amb el codi i la denominació de l'assignatura, el codi del grup i el nom i cognoms del/de la professor/a que ha impartit la docència. En la pàgina que mostra les enquestes a respondre, al situar el cursor damunt la icona de la identificació dels docents es mostra la seva fotografia. Un cop s’ha accedit a una enquesta concreta, amb les dades d’identificació hi figura també  en la part superior esquerra. Abans d'iniciar la resposta d'una enquesta es pregunta a l'estudiant si el/la professor/a li ha impartit docència, en cas afirmatiu, l'estudiant accedeix a l'enquesta que està identificada a l'encapçalament.

Els estudiants coneixen a quin professor/a estan avaluant atès que cada enquesta s'identifica prèviament amb el codi i la denominació de l'assignatura, el codi del grup i el nom i cognoms del/de la professor/a que ha impartit la docència. En la pàgina que mostra les enquestes a respondre, al situar el cursor damunt la icona de la identificació dels docents es mostra la seva fotografia. Un cop s’ha accedit a una enquesta concreta, amb les dades d’identificació hi figura també  en la part superior esquerra. Si tots els/les professors/es que han impartit l'assignatura-grup compleixen les condicions d'avaluació, l'estudiant pot respondre tantes enquestes com professors/es li hagin fet classe.

Els informes de resultats es fan arribar als diferents col·lectius de la universitat:
Equip de Govern: Informe global
Centres (Deganats/Direccions de centre): Informe global i Informe del centre
Departaments: Informe global i Informe del departament
Titulació: Informe global i informe de la titulació
Administració i Gestió Acadèmica de cada centre: Informe global
Professorat enquestat: Informe individual (mitjançant la intranet i Sigm@-CDS / Manual d'accés)
Unitats Docents de la Facultat de Medicina: Informe Unitat Docent
Estudiants: Informe Global publicat al web

Quan es comença a respondre una enquesta i es prem "Gravar", aquesta acció permet modificar posteriorment les respostes inserides mentre estigui actiu el període de resposta, però si s'acciona "Finalitzar", l'enquesta ja no admet cap modificació, l'aplicació informàtica la dona per vàlida i desapareix del marc de les enquestes pendents de resposta, tant si s'ha donat a totes les preguntes com si no.
Les respostes a preguntes d'enquestes gravades però no finalitzades, no es tenen en compte quan es tanca el període de resposta.

Les respostes no es poden eliminar, si ja s'ha pitjat el botó "Finalitzar", només es poden modificar si les respostes es deixen en estat "Gravar".

Possiblement l'assignatura-grup ha quedat descartada de la selecció per no complir amb les condicions d'avaluació establertes i per això l'aplicació no la mostra.

Les enquestes són anònimes i se n'assegura la confidencialitat. Els estudiants s'han d'identificar per poder respondre aquelles enquestes de les assignatures-grup als quals estan matriculats. Una vegada contestada l'enquesta, quan l'alumne prem "Finalitzar" les respostes de l'enquesta es desvinculen de la identificació personal de l'estudiant. A partir d'aquest moment no és possible identificar l'enquesta contestada amb l'estudiant que l'ha contestada.