Treball de Final de Màster

A l’apartat de Pla d’Estudis de la fitxa de cada Màster oficial trobareu la informació relativa a tot el procés de Treball fi de Màster: elecció temàtica i matriculació, desenvolupament i seguiment, orientació i estructura de la memòria, lliurament i defensa, criteris d’avaluació, calendari previst, estructura que ha de tenir el treball, i altres informacions importants.

Excepcionalment, d’acord amb el tutor o tutora, es pot lliurar el TFM a la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer sempre que l'estudiant la sol·liciti en el termini establert al calendari administratiu de la Facultat (Apartat AVALUACIÓ) i compleixi amb les condicions establertes en la normativa d’Avaluació de la UAB.

Registre del títol del TFM

Per normativa de la UAB, i per tal de que als expedients dels alumnes hi consti a tots els efectes, és necessari que els estudiants proporcionin amb el temps suficient el títol del seu Treball de Final de Màster.

Per fer el registre del títol del treball, cal que l’estudiant empleni el formulari de sol·licitud i l’enviï per correu electrònic a la Gestió Acadèmica des del compte de correu d’estudiant de la UAB, amb còpia al tutor o tutora del treball. El tutor o tutora haurà de respondre a aquest correu, amb còpia a la Gestió Acadèmica, donant el vist-i-plau al títol proposat. En rebre aquesta confirmació, la Gestió Acadèmica el farà constar a l’expedient de l’estudiant.

És imprescindible entregar la sol·licitud en els períodes fixats:

Curs 2023-2024:

    Convocatòria en què es presenta el TFM    

     Termini per al registre del títol del TFM     
Febrer del 22 a 26-01-2024
Juny del 27-05 a 07-06-2024
Setembre del 02 a 03-09-2024

Aquests terminis són per a tots els màsters excepte per als alumnes del Màster en Psicopedagogia i de l'Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura, que tenen el següent termini: de l’1 al 5 de juliol de 2024.

Curs 2024-2025:

    Convocatòria en què es presenta el TFM    

     Termini per al registre del títol del TFM     
Febrer del 20 a 24-01-2025
Juny del 26-05 a 06-06-2025
Setembre de l'01 a 02-09-2025

Aquests terminis són per a tots els màsters excepte per als alumnes del Màster en Psicopedagogia i de l'Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura, que tenen el següent termini: de l’1 al 4 de juliol de 2025.