Treball de Final de Màster

A l’apartat de Pla d’Estudis de la fitxa de cada Màster oficial trobareu la informació relativa a tot el procés de Treball fi de Màster: elecció temàtica i matriculació, desenvolupament i seguiment, orientació i estructura de la memòria, lliurament i defensa, criteris d’avaluació, calendari previst, estructura que ha de tenir el treball, i altres informacions importants.

Excepcionalment, d’acord amb el tutor o tutora, es pot lliurar el TFM a la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer sempre que l'estudiant la sol·liciti en el termini establert al calendari administratiu de la Facultat (Apartat AVALUACIÓ) i compleixi amb les condicions establertes en la normativa d’Avaluació de la UAB.

Registre del títol del TFM

Per normativa de la UAB, i per tal de que als expedients dels alumnes hi consti a tots els efectes, és necessari que els estudiants proporcionin amb el temps suficient el títol del seu Treball de Final de Màster.

Per fer el registre del títol del treball, cal que l’estudiant empleni el formulari de sol·licitud i l’enviï per correu electrònic a la Gestió Acadèmica des del compte de correu d’estudiant de la UAB (@e-campus.uab.cat), amb còpia al tutor o tutora del treball. El tutor o tutora haurà de respondre a aquest correu, amb còpia a la Gestió Acadèmica, donant el vist-i-plau al títol proposat. En rebre aquesta confirmació, la Gestió Acadèmica el farà constar a l’expedient de l’estudiant.

És imprescindible entregar la sol·licitud en els períodes fixats:

 

Curs 2020-2021

Convocatòria en què es presenta el TFM Termini per al registre del títol del TFM
Juliol (per estudiants del Màster en Psicopedagogia i de l'Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura) del 05 al 09-07-2021
Setembre de l’1 al 03-09-2021

 

Curs 2021-2022

Convocatòria en què es presenta el TFM Termini per al registre del títol del TFM
Febrer del 24 a 28-01-2022
Juny del 30-05 a 10-06-2022
Setembre de l’1 al 02-09-2022

 

Aquests terminis són per a tots els màsters excepte per als alumnes del  Màster en Psicopedagogia i de l'Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura, que tenen el següent termini: del 4 al 8 de juliol.