Treball de Fi de Màster


Treball fi de Màster (TFM)

A l’apartat de Pla d’Estudis de la fitxa de cada Màster oficial trobareu la informació relativa a tot el procés de Treball fi de Màster: elecció temàtica i matriculació, desenvolupament i seguiment, orientació i estructura de la memòria, lliurament i defensa, criteris d’avaluació, calendari previst, estructura que ha de tenir el treball, i altres informacions importants.
 
Registre del títol del TFM

Per normativa de la UAB, i per tal de que als expedients dels alumnes hi consti a tots els efectes, és necessari que els estudiants proporcionin amb el temps suficient, el títol del seu Treball Fi de Màster.

L’estudiant serà el responsable d’entregar la sol·licitud de registre del títol del TFM, a la Gestió Acadèmica del centre i obligatòriament haurà de tenir el vist i plau del professorat resposable del Treball.

El calendari per al registre del títol és el que segueix, segons la convocatòria en la que es presentarà el treball:


Curs 2018/19:
Setembre: del 2 al 5 de setembre

Curs 2019/20:
Febrer: 27 de gener a 3 de febrer
Juny: 1 a 12 de juny
Setembre: 1 a 4 de setembre


La sol·licitud ha de ser signada per l’alumne i per el seu tutor o tutora. Es pot presentar presencialment a la Gestió Acadèmica.

També, es pot enviar per correu ordinari, o escanejada per e-mail, des de l’adreça de correu electrònic que teniu assignat per la UAB (e-campus.uab.cat), a l’adreça ga.c.educacio@uab.cat.
És imprescindible entregar la sol·licitud, en els períodes fixats. Fora d’aquest terminis no serà possible garantir que es pugui incorporar el títol a l’expedient de l’alumne.

Formulari de sol.licitud