Programa tutoresport

Programa Tutorsport

Tutoresport-UAB és un programa de tutela acadèmica adreçat a esportistes d'alt nivell que estudien a la nostra Universitat. Es va posar en marxa el curs 1996-1997. Des de llavors sempre ha comptat amb participació de tutors i estudiants de la nostra Facultat de forma ininterrompuda. Els tutors són professors de la Facultat i del campus on l'alumne esportista cursa els seus estudis.

El Programa Tutoresport-UAB depèn actualment del vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat (inicialment del llavors anomenat vicerectorat d'Ordenació Acadèmica) per tractar-se d'un programa acadèmic adreçat a estudiants de la nostra Universitat, però una part de la gestió es fa des del Servei d'Activitat Física (SAF) de la UAB. Els responsables del programa al SAF són els encarregats de comprovar la idoneïtat esportiva del candidat a incorporar-se al programa i, per tant, és allí on els estudiants han de presentar la documentació acreditativa del seu nivell esportiu: 1) resolució del Consejo Superior de Deportes, publicada al Boletín Oficial del Estado, on apareix el seu nom com a 'deportista de alto nivel'; 2) resolució del Consell Català de l'Esport, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on apareix el seu nom com a 'esportista d'alt nivell català'; 3) certificat del Consejo Superior de Deportes sobre la seva condició de 'deportista de alto rendimiento'; o 4) certificat del Consell Català de l'Esport sobre la seva condició de 'esportista d'alt rendiment català'. L'adreça electrònica és tutoresport.uab@uab.cat.

Atès que Tutoresport-UAB és un programa acadèmic i que el nomenament dels tutors correspon a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat a proposta del degà de la Facultat d'Economia i Empresa, els estudiants interessats a incorporar-se al programa, a part dels tràmits que facin al SAF, ho han de notificar al deganat (dg.economia.empresa@uab.cat, o en horari d'oficina, en cas que siguin al campus de Bellaterra) i al coordinador del programa a la Facultat, el professor Jordi Perdiguero García (Jordi.Perdiguero@uab.cat), per tal d'agilitzar de forma significativa els terminis d'incorporació efectiva al programa.

Web Tutoresport - SAF