Programa tutoresport

Programa Tutorsport

Tutoresport-UAB és un programa de tutela acadèmica adreçat a esportistes d'alt nivell que estudien a la nostra Universitat. Es va posar en marxa el curs 1996-1997. Des de llavors sempre ha comptat amb participació de tutors i estudiants de la nostra Facultat de forma ininterrompuda. Els tutors són professors de la Facultat i del campus on l'alumne esportista cursa els seus estudis.

El Programa Tutoresport-UAB depèn actualment del vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat (inicialment del llavors anomenat vicerectorat d'Ordenació Acadèmica) per tractar-se d'un programa acadèmic adreçat a estudiants de la nostra Universitat, però una part de la gestió es fa des del Servei d'Activitat Física (SAF) de la UAB (http://saf.uab.cat). Els responsables del programa al SAF són els encarregats de comprovar la idoneïtat esportiva del candidat a incorporar-se al programa i, per tant, és allí on els estudiants han de presentar la documentació acreditativa del seu nivell esportiu: 1) resolució del Consejo Superior de Deportes, publicada al Boletín Oficial del Estado, on apareix el seu nom com a 'deportista de alto nivel'; 2) resolució del Consell Català de l'Esport, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on apareix el seu nom com a 'esportista d'alt nivell català'; 3) certificat del Consejo Superior de Deportes sobre la seva condició de 'deportista de alto rendimiento'; o 4) certificat del Consell Català de l'Esport sobre la seva condició de 'esportista d'alt rendiment català'. L'adreça electrònica és tutoresport.uab@uab.cat.

Atès que Tutoresport-UAB és un programa acadèmic i que el nomenament dels tutors correspon a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat a proposta del degà de la Facultat d'Economia i Empresa, els estudiants interessats a incorporar-se al programa, a part dels tràmits que facin al SAF, ho han de notificar al deganat (dg.economia.empresa@uab.cat, o en horari d'oficina, en cas que siguin al campus de Bellaterra) i al coordinador del programa a la Facultat, el professor Jordi Perdiguero García (Jordi.Perdiguero@uab.cat), per tal d'agilitzar de forma significativa els terminis d'incorporació efectiva al programa.

Web Tutoresport - SAF