Calendari Administratiu

 

CALENDARI ADMINISTRATIU ESPECÍFIC DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA CURS 2023-24

ATENCIÓ! Per assumptes i terminis no definits en aquest calendari administratiu específic de l’Escola d’Enginyeria, s’aplicarà el Calendari Acadèmic i Administratiu general de la UAB.

1     ACCÉS

1.1   Preinscripció : Portal d'accés a la universitat
1.2   Per canvi estudis / per canvi d'estudis estrangers curs 2024-25 (més informació)
 • Sol·licituds: del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024
 • Publicació de la Resolució: 19 de juny de 2024
1.3.  Reincorporacions pel curs 2024-25 (més informació):
 • Abans del 15 de setembre de 2024


2     MATRÍCULA


2.1    Matrícula 1r curs/nou accés : veure apartat matricula
2.2    Automatrícula resta de cursos : veure apartat automatricula
2.3    Automodificació matrícula del curs 2023-24 (veure més informació)
 • 1r semestre.- Canvis de grup Grau en Enginyeria Informàtica del 4 al 5 de setembre de 2023. Caldrà aportar contracte laboral amb especificació d'horari per poder fer el canvi.
 • Automodificació 1r semestre : sol·licitud del 14 de setembre al 21 de setembre de 2023.
 • Automodificació 2n semestre : sol·licitud online del 12 al 16 de febrer de 2024 (NO permet ampliar el nombre total de crèdits de matrícula. Canvis de matrícula per a assignatures/mòduls que s'imparteixem només durant el 2n semestre i que no comportin un increment del nombre de crèdits o del cost econòmic dels crèdits matriculats).
               IMPORTANT: Automodificació matrícula (http://sia.uab.cat -> automodificació de matrícula). Consulta les condicions.
               - L'automodificació de matrícula comporta el pagament d'una taxa, única per a totes les modificacions d'un mateix curs acadèmic, excepte per afegir pràctiques curriculars o treballs de fi d'estudis, que podeu fer-ho gratuïtament a la Gestió Acadèmica i de Serveis.
               - Durant el període de modificació de
2n semestre no es poden fer modificacions que comportin increment del nombre de crèdits totals de la matrícula o del cost econòmic, excepte per matricular TFG i/o pràctiques.
               - Cal fer totes les modificacions en una sola vegada per poder compensar els imports quan es canvien assignatures per altres.
               - Si com a resultat de la modificació la matrícula final queda amb menys crèdits, NO es retorna l'import dels crèdits eliminats.
               - Si només voleu afegir TFG i/o pràctiques, no cal pagar taxa de modificació. Dirigir-vos a fer el tràmit a la Gestió Acadèmica i de Serveis amb cita prèvia.
               - Alumnat becari: en cas de no poder fer l'automodificació, poden dirigir-se a la Gestió Acadèmica i de Serveis amb cita prèvia. Dins dels terminis fixats per l'automodificació.

               - Pels canvis de grup, si s'escau, es tindrà en compte en primera instància la situació laboral de l'estudiant que haurà de portar el contracte amb detall de l'horari laboral.
               - Per dubtes o consultes truqueu al 93 581 30 49 o escriviu a ga.enginyeria@uab.cat 

2.4    Anul·lació total de matrícula del curs 2023-24 (més informació):
 • ABANS del 30 d'octubre de 2023 per canvi d'opció de preinscripció (dins de la mateixa convocatòria) amb dret al retorn de l'import dels crèdits matriculats
 • fins al 3 de novembre 2023 resta de casos.
 
3     RECONEIXEMENT 
   

3.1    Reconeixement de crèdits superats en altres estudis (més informació) :
 • Per alumnat que té les assignatures a reconèixer matriculades, abans del 1 de desembre de 2023.
 • Per alumnat que NO té les assignatures a reconèixer matriculades, fins al 1 de maig de 2024.
3.2    Reconeixement acadèmic d'activitats (més informació):
 • Per alumnat que finalitza els estudis el 2023-24, de l'1 de juny de 2024 fins al 31 d'octubre de 2024.
 • Per alumnat que NO finalitza els estudis el 2023-24, de l'1 de novembre de 2023 fins al 31 de maig de 2024.
3.2    Reconeixement de crèdits per experiència laboral o professional:
 • Per alumnat que té les assignatures a reconèixer matriculades, abans del 1 de desembre de 2023.
 • Per alumnat que NO té les assignatures a reconèixer matriculades, fins al 1 de maig de 2024.
   
 4     PERMANÈNCIA    

4.1   Sol·licitud de règim de permanència (convocatòria extraordinària/4 convocatòria) per continuar estudis durant el curs 2024-25 (més informació):
 • A partir de la data límit de tancament d'actes d'avaluació i abans de realitzar l'automatrícula del curs 2024-25
 • Resolució: en 10 dies hàbils a partir de la data de presentació de la sol·licitud

 

5      AVALUCIÓ ÚNICA I PER COMPENSACIÓ

5.1   Avaluació Única (més informació):

 • per assignatures de primer i segon semestre: del 12 de setembre a 29 de setembre de 2023. 
 • per assignatures de segon semestre es torna a obrir un període del 12 de febrer al 29 de febrer de 2024

5.2   Avaluació per compensació per continuar estudis durant el curs 2024-25 (més informació) :

 • A partir de la data límit de tancament d'actes d'avaluació i abans de realitzar l'automatrícula del curs 2024-25
 • Resolució: en 10 dies hàbils a partir de la data de presentació de la sol·licitud

6      EXÀMENS
6.1   Revisió extraordinària d'exàmens del curs 2023-24 (més informació):

 • Convocatòria de febrer : fins al 3 de març de 2024. Resolució: màxim 1 mes hàbil.            
 • Convocatòria de juny: fins al 25 de juliol de 2024. Resolució: màxim 1 mes hàbil.

6.2. Convocatòria extraordinària de fi d'estudis curs 2023-24 (avançar convocatòria de juny a febrer 2024) : sol.licitud del 26 d'octubre al 1 de desembre de 2023.

CALENDARI ADMINISTRATIU ESPECÍFIC DE L'ESCOLA D'ENGINYERIA - CAMPUS SABADELL - 2022-2023


1     ACCÉS AL GRAU EN GESTIÓ AERONÀUTICA

1.1   Preinscripció : Portal d'accés a la universitat

1.2   Per canvi estudis per al curs 2023-24 (més informació)

 • Sol·licituds: del 25 de febrer al 31 de març de 2023
 • Publicació de la resolució d'admissió: 16 de juny de 2023

1.3.  Reincorporacions per al curs 2023-24 (més informació):

 • Abans de l'inici de les classes: 12 de setembre de 2023.

1.4.  Accés als Màsters


2     MATRÍCULA

2.1    Matrícula 1er curs/nou accés :  veure apartat matricula

2.2    Automatrícula resta de cursos : Veure apartat automatricula

2.3    Modificació matrícula del curs 2022-23 (veure més informació        
Al grau en Gestió Aeronàutica l'automodificació s'ha de realitzar ON LINE ( http://sia.uab.cat -> automodificació de matrícula. ) 

 • 1er semestre: sol·licitud del 14 de setembre al 5 d'octubre de 2022
 • 2on semestre: sol·licitud del 13 al 17 de febrer de 2023 (no permet ampliar el nombre total de crèdits de matrícula. Canvis de matrícula per a assignatures/mòduls que s'imparteixen només durant el 2on semestre i que no comportin un increment del nombre de crèdits o del cost econòmic dels crèdits matriculats). 

La modificació de matrícula té una taxa associada única per a totes les modificacions del mateix curs acadèmic.
 
2.4    Anul·lació total de matrícula del curs 2022-23 (més informació):

 • fins al 27 d'octubre de 2022 per canvi d'opció de preinscripció amb dret al retorn de l'import dels crèdits matriculats
 • fins al 3 de novembre 2022 resta de casos, sense retorn de l'import abonat

 
3     RECONEIXEMENT 
   

3.1    Reconeixement de crèdits superats en altres estudis universitaris (més informacióEs recomana que es faci abans del 8 de setembre 2022.

3.2    Reconeixement acadèmic (més informació): De l'1 de novembre de 2022 al 30 de juny de 2023. Si és per finalitzar estudis el 2022-2023, ininterrompudament fins al 8 de setembre de 2023.

3.2    Reconeixement de crèdits per experiència professional : Al Grau en Gestió Aeronàutica de l'1 d e novembre de 2022 al 30 de juny de 2023. Si és per finalitzar estudis el 2022-2023, ininterrompudament fins al 8 de setembre de 2023. Podeu consultar més informació aquí
 
4     PERMANÈNCIA    

4.1   Sol·licitud de règim de permanència (matrícula extraordinària, 4a matrícula) per continuar estudis durant el curs 2023-24. Si has esgotat 3 matrícules (recorda que el No avaluat també computa), cal que sol·licits la matrícula extraordinària en els terminis relacionats (més informació):  

 • Primer termini: Sol·licitud: de l'3 al 10 de juliol de 2023. Resolució a determinar (abans de l'inici de l'automatrícula juliol). 
 • Segon termini: de l’11 al 21 de juliol de 2023. Resolució: a determinar (abans finalització període d’automatrícula). Si esteu cursant Treball de Fi d'Estudis o Pràctiques Externes curriculars, consulteu per correu electrònic a l'adreça ga.campus.sabadell@uab.cat.

4.2   Avaluació per compensació del curs 2022-23 (més informació) :
 
       Convocatòria de febrer:

 • Del 24 de febrer al 3 de març de 2023. Resolució: 31 de març de 2023.

       Convocatòria de juny: 

 • Primer termini: Sol·licitud: de l'3 al 10 de juliol de 2023Resolució a determinar (abans inici automatrícula juliol).
 • Segon termini: Sol·licitud: de l’11 al 21 de juliol de 2023. Resolució: a determinar (abans finalització periode d’automatrícula). Si esteu cursant Treball de Fi d'Estudis o Pràctiques Externes curriculars, consulteu per correu electrònic a l'adreça ga.campus.sabadell@uab.cat      

5     EXÀMENS
    
5.1   Revisió extraordinària d'exàmens del curs 2022-23 (més informació):

 • Convocatòria de febrer: 
  •  del 24 de febrer al 3 de març de 2023. Resolució: màxim 1 mes hàbil.
 • Convocatòria de juny: 
  • del 13 al 21 de juliol de 2023. Resolució: màxim 1 mes hàbil.

5.2. Convocatòria extraordinària de fi d'estudis de grau i màster curs 2022-23 (convocatòria extraordinària per poder finalitzar els estudis al febrer i sol·licitar el títol. més infomació) : sol.licitud del 26 d'octubre al 2 de desembre de 2022.


6     TREBALLS DE FI DE GRAU

Més informació